Statystyki
Uchwała R.O. Okole Nr 228

2016-08-12 01:50:49

UCHWAŁA NR 228/2016
Rady Osiedla Okole
z dnia 2 sierpnia 2016r.
w sprawie wyrażenia opinii na temat organizacji ruchu
Rada Osiedla Okole działając na podstawie § 8 ust. 2 Statutu Osiedla – jednostki pomocniczej Miasta Bydgoszczy – załącznik Nr 1 do Uchwały LXIX/1307/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006r.
postanowiła w głosowaniu jawnym: 7 – za, 1 – przeciw, 0 – wstrzymało się; na 8 głosujących
§ 1
W związku z prowadzonymi pracami nad zmianą organizacji ruchu na ulicy serwisowej ulicy Grunwaldzkiej między wiaduktem kolejowym, a ulicą Kraszewskiego wyrazić opinię następującej treści: „umieścić po obydwu stronach drogi serwisowej znaki drogowe zakazujące postoju (B-36) wraz z tablicą informującą, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela (T-24), zamontować progi zwalniające wraz z zabezpieczeniami uniemożliwiającymi ich omijanie, wprowadzić ograniczenie prędkości do 20 km/h na całym odcinku jezdni serwisowej oraz wyznaczyć ciąg komunikacji pieszej wraz z montażem separatorów ruchu”.
Sekretarz Rady Osiedla Okole Przewodniczący Rady Osiedla Okole


Uchwała R.O. Okole Nr 43

2014-01-13 23:01:02

Rada Osiedla Okole jednogłośnie przeznaczyła 150 zł na zakup lampek choinkowych (dział 750 par. 4210).


Uchwała R.O. Okole Nr 42

2014-01-13 22:59:40

Rada Osiedla Okole jednogłośnie zdecydowała o zakupie aparatu fotograficznego w wysokości do 700 zł przy zakupie łącznym wraz z zakupem expressu przelewowego (dział 750 r. 75095 par. 4210).


Uchwała R.O. Okole Nr 41

2014-01-13 22:57:22

Rada Osiedla Okole zdecydowała o zakupie expressu przelewowego w wysokości do 700 zł przy zakupie łącznym wraz z zakupem aparatu fotograficznego (dział 750 r. 75095 par. 4210). (8 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu)


Uchwała R.O. Okole Nr 40

2014-01-13 22:55:04

Rada Osiedla Okole jednogłośnie przeznaczyła 500 zł na zorganizowanie spotkania wigilijnego R.O. z mieszkańcami (dział 750 par. 4210).


Uchwała R.O. Okole Nr 39

2014-01-13 22:53:54

Rada Osiedla Okole jednogłośnie przeznaczyła 98 zł na zakup usługi hostingu na rok 2014 (dział 750 rozdz. 75095, par. 4300).


Uchwała R.O. Okole Nr 38

2014-01-13 22:52:11

Rada Osiedla Okole jednogłośnie przeznaczyła 200 zł na zakup szafek do siedziby R.O. Okole (działu 750 r. 75095 par. 4210).


Uchwała R.O. Okole Nr 37

2014-01-13 22:50:33

Rada Osiedla Okole jednogłośnie przeznaczyła 498 zł na zakup na pomocy szkolnych dla LO nr 3 (dział 801 par. 4210).


Uchwała R.O. Okole Nr 36

2014-01-13 22:48:47

Rada Osiedla Okole jednogłośnie przeznaczyła po 1350 zł czterem szkołom: ZS nr 6, SP nr 10, Specjalnej Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5, Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu nr 3 (dział opieki społecznej - dział 852 par. 3110).


Uchwała R.O. Okole Nr 35

2014-01-13 22:46:00

Rada Osiedla Okole zatwierdziła protokół z Posiedzenia Nr V Rady Osiedla Okole z 26 listopada 2013r. (10 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu)


Uchwała R.O. Okole Nr 34

2014-01-13 22:41:27

Rada Osiedla Okole po przedyskutowaniu poprawek do protokołu oraz przyjęciu ich przez protokolanta jednomyślne przyjęła protokół z IV Posiedzenia Rady Osiedla Okole w dniu 5 listopada 2013 r.


Uchwała R.O. Okole Nr 33

2014-01-13 22:39:48

Rada Osiedla Okole nie przyjęła protokołu z IV Posiedzenia Rady Osiedla Okole z dnia 5 listopada 2013 r. i skierowała go do poprawki. (4 głosy za, 6 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu)


Uchwała R.O. Okole Nr 32

2014-01-13 22:37:37

Rada Osiedla Okole jednomyślnie zatwierdziła porządek obrad Posiedzenia Nr VI w dniu 03.12.2013r.


Uchwała R.O. Okole Nr 31

2014-01-06 22:44:05

Rada Osiedla Okole wyraziła zgodę na przeznaczenie 240 zł na artykuły biurowe i papiernicze.
Za głosowało 11 osób, przeciw była 1 osoba.


Uchwała R.O. Okole Nr 30

2014-01-06 22:42:45

Rada Osiedla Okole jednogłośnie wyraziła zgodę na realizację wyklejenia witryn siedziby ROO wg projektu przedstawionego przez Przewodniczącego (dział 750 rozdział 75095 § 4210).


Uchwała R.O. Okole Nr 29

2014-01-06 22:39:48

Rada Osiedla Okole jednogłośnie zatwierdziła planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.


Uchwała R.O. Okole Nr 28

2014-01-06 22:37:58

Rada Osiedla Okole jednogłośnie wyraziła zgodę na zakupu stołów do siedziby ROO.


Uchwała R.O. Okole Nr 27

2014-01-06 22:34:02

Rada Osiedla Okole zdecydowała o zdjęciu środka trwałego w postaci aparatu fotograficznego Kodak ze stanów posiadania R.O. Okole.
Za głosowało 13 osób, 1 osoba wstrzymała się od głosu.


Uchwała R.O. Okole Nr 26

2014-01-06 22:31:01

Rada Osiedla Okole jednomyślnie postanowiła zagospodarować pozostałe środki finansowe w poniższy sposób:
1) Środki zgromadzone w dziale 750 na paragrafach 4430, 4360, 4300 i 4260, w łącznej wysokości 770,- zł. , przenieść na paragraf 4210.
2) Kwotę 690,- zł. w dziale 801, przenieść z paragrafu 4300 na 4210.
3) Kwotę 1.205,- zł. z działu 926 paragraf 4210, przenieść do działu 852 paragraf 3110.
4) Kwoty z paragrafów 4210 i 4260 działu 921 w łącznej wysokości 713,45 zł., przenieść do działu 852 paragraf 3110, zaś pozostającą w tym dziale (921) w paragrafie 4300 kwotę 2.100,- zł., przenieść do działu 750 paragraf 4210.
Jednocześnie Rada Osiedla upoważniła Skarbnika R.O. Okole Irenę Chmielewską do przedłożenia wymaganego wniosku w Urzędzie Miasta.


Uchwała R.O. Okole Nr 25

2014-01-06 22:26:46

Rada Osiedla Okole uchwaliła zrealizowanie projektu wyklejenia siedziby Rady (ze środków działu 750 rozdziału 75095 paragrafów 4210 i 4300 Planu Wydatków R.O. Okole).
Uchwała została podjęta jednogłośnie.


Uchwała R.O. Okole Nr 24

2014-01-06 22:22:42

Rada Osiedla Okole podjęła uchwałę w sprawie wniosku SP Nr 10 o udzieleniu dofinansowania w wysokości 200 zł (z działu 801 Planu Wydatków R.O. Okole) oraz przekazania 9 książek jako nagród rzeczowych.
Za udzieleniem dofinansowania było 12 osób, 1 osoba wstrzymała się od głosu.


Uchwała R.O. Okole Nr 23

2014-01-06 22:11:29

Rada Osiedla Okole odrzuciła wniosek SP Nr 10 o dofinansowanie szkolnej loterii fantowej na rzecz WOŚP kwotą 400 zł.
Za udzieleniem dofinansowania głosowały 2 osoby, 8 osób przeciwko, 2 osoby wstrzymały się od głosu.


Uchwała R.O. Okole Nr 22

2014-01-06 22:07:29

Rada Osiedla Okole jednomyślnie zatwierdziła protokół z posiedzenia Nr III Rady Osiedla Okole z 01 października 2013 r.


Uchwała R.O. Okole Nr 21

2014-01-06 22:05:23

Rada Osiedla Okole jednomyślnie zatwierdziła porządek obrad Posiedzenia Nr IV w dniu 05.11.2013r.


Uchwała R.O. Okole Nr 20

2013-12-09 00:28:23

Rada Osiedla Okole jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie dofinansowania zakupu gier dydaktycznych i sportowych dla Oddziału „O” przy SP Nr 10 kwotą 323zł.


Uchwała R.O. Okole Nr 19

2013-12-09 00:27:40

Rada Osiedla Okole jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie dofinansowania „Jasełek na Okolu 2013” w ZS Nr 6 kwotą 350 zł.


Uchwała R.O. Okole Nr 18

2013-12-09 00:26:43

Rada Osiedla Okole jednomyślnie powołała Komisje i Zespoły robocze Rady Osiedla Okole w określonym składzie osobowym.


Uchwała R.O. Okole Nr 17

2013-12-09 00:25:25

Rada Osiedla Okole jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie dofinansowania turnieju Orlika przy 3 LO kwotą 300 złotych oraz objęcia go patronatem przez Radę.


Uchwała R.O. Okole Nr 16

2013-12-09 00:24:07

Rada Osiedla Okole jednomyślnie przyjęła Planów Wydatków Rady Osiedla Okole na rok 2014.


Uchwała R.O. Okole Nr 15

2013-12-09 00:22:46

Rada Osiedla Okole jednomyślnie zatwierdziła protokół z posiedzenia Nr II Rady Osiedla Okole z 24 września 2013 r.


Uchwała R.O. Okole Nr 14

2013-12-09 00:22:02

Rada Osiedla Okole jednomyślnie zatwierdziła porządek obrad Posiedzenia Nr III w dniu 01.10.2013r.


Uchwała R.O. Okole Nr 13

2013-10-15 00:21:27

Rada Osiedla Okole podjęła uchwałę w sprawie dofinansowania publikacji Muzeum Kanału Bydgoskiego pt. „Bydgoska Scylla i Charybda. Historia Unikatowej Śluzy”


Uchwała R.O. Okole Nr 12

2013-10-15 00:19:32

Rada Osiedla Okole podjęła uchwałę w sprawie przekazania środka trwałego – służbowego telefonu komórkowego – do dyspozycji Zastępcy Przewodniczącego Rady Osiedla Okole Annie Żelaśkiewicz.


Uchwała R.O. Okole Nr 11

2013-10-15 00:17:52

Rada Osiedla Okole zatwierdziła protokół z posiedzenia Nr I Rady Osiedla Okole z 18 września 2013 r.


Uchwała R.O. Okole Nr 10

2013-10-15 00:16:29

Rada Osiedla Okole zatwierdziła porządek obrad Posiedzenia Nr II w dniu 24.09.2013r.


Uchwała R.O. Okole Nr 9

2013-10-06 23:47:16

Rada Osiedla Okole uchwaliła zmianę składu Komisji Skrutacyjnej (z powodów proceduralnych) A.Śmietanowska weszła w miejsce E.Zalewskiej
Uchwałę przegłosowano jednomyślnie.


Uchwała R.O. Okole Nr 8

2013-10-06 23:47:13

Rada Osiedla Okole podjęła uchwałę w sprawie liczby Członków Zarządu Rady Osiedla Okole: 2 Członków.
I. propozycja – wybór 1 członka – 4 głosy
II. propozycja – wybór 2 członków – 9 głosów
(1 osoba wstrzymała się od głosu)


Uchwała R.O. Okole Nr 7

2013-10-06 23:46:53

Rada Osiedla Okole uchwaliła zmianę uchwały (Nr 5) w sprawie liczby członków Zarządu R.O. Okole.


Uchwała R.O. Okole Nr 6

2013-10-06 23:00:40

Rada Osiedla Okole podjęła uchwałę w sprawie liczby Członków Komisji Rewizyjnej Rady Osiedla Okole: 3 Zastępców.
Uchwałę przegłosowano jednomyślnie.


Uchwała R.O. Okole Nr 5

2013-10-06 22:58:50

Rada Osiedla Okole podjęła uchwałę w sprawie liczby Członków Zarządu Rady Osiedla Okole: 4 Członków.
Uchwałę przegłosowano jednomyślnie.


Uchwała R.O. Okole Nr 4

2013-10-06 22:57:24

Rada Osiedla Okole podjęła uchwałę w sprawie liczby Zastępców Przewodniczącego Rady Osiedla Okole: 2 Zastępców.
Uchwałę przegłosowano jednomyślnie.


Uchwała R.O. Okole Nr 3

2013-10-06 00:06:58

Rada Osiedla Okole dokonała wyboru Przewodniczącego Rady, którym został Jan Dopierała.
Poszczególni Kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
I. J. Dopierała – 10 głosów,
II. J. Woźniak – 4 głosy,
III. A. Żelaśkiewicz – 0 głosów.


Uchwała R.O. Okole Nr 2

2013-10-06 00:05:00

Rada Osiedla Okole wybrała Komisję Skrutacyjną w składzie:
- Piotr Górski – Przewodniczący K.S.
- Elżbieta Zalewska – Sekretarz K.S.
- Hanna Nowakowska – członek K.S.


Uchwała R.O. Okole Nr 1

2013-10-05 23:45:00

Rada Osiedla Okole zatwierdziła porządek obrad Posiedzenia Nr I, proponowany w zaproszeniu na zebranie.


© okole.bydgoszcz.pl E-mail: radaosiedla@okole.bydgoszcz.pl