Statystyki


Protokoły z posiedzeń Rady Osiedla Okole


Protokół z XXV posiedzenia Rady Osiedla Okole

2016-04-05 00:09:01

PROTOKÓŁ
Z XXV POSIEDZENIA RADY OSIEDLA OKOLE
w dniu 9 czerwca 2015 roku

1. Przywitanie przybyłych na posiedzenie Członków Rady Osiedla Okola.
2. Podpisanie listy obecności przez Członków Rady Osiedla Okola i stwierdzenie braku kworum przez Prowadzącego zebranie.
3. Witold Schmidt przedstawił rozliczenie Festynu „Śluzy 2015”.
4. Jan Dopierała przedstawił wstępne plany dotyczące sposobu organizacji Festynu w roku przyszłym.
5. ROO zapoznała się z prośbą ZSZ Nr 5 o dofinansowanie „Dnia Dziecka”, a następnie podjęła decyzję o jego dofinansowaniu kwotą 200,- złotych. – Uchwała Nr 132/2015 (10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
6. ROO zapoznała się z prośbą Szkoły Podstawowej Nr 45 o dofinansowanie imprezy „Asy 2015”, a następnie podjęła decyzję o jej dofinansowaniu kwotą 500,- złotych. – Uchwała Nr 133/2015 (10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
7. ROO zapoznała się z prośbą która wpłynęła ze Szkoły Podstawowej Nr 10, dotyczącą postawienia „Koziołka” na terenie Szkoły i postanowiła wesprzeć tą inicjatywę kwotą 500,- złotych. – Uchwała Nr 134/2015 (500,- – 8 głosów, 350,- – 1 głos, wstrzymujących się – 1 głos.
8. Rada Osiedla Okole postanowiła sfinansować kwotą do 300,- złotych zakup sprzętu elektrycznego. – Uchwała Nr 135/2015 (10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
9. Mówiono odpowiedź otrzymaną z firmy ENEA, które wpłynęło do Rady po wcześniej wysłanym
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie posiedzenia.

Sekretarz Rady Osiedla Okole
Robert Ciszewski


Protokół z XXIV posiedzenia Rady Osiedla Okole

2016-04-05 00:07:27

PROTOKÓŁ
Z XXIV POSIEDZENIA RADY OSIEDLA OKOLE
w dniu 2 czerwca 2015 roku

1. Przywitanie przez Witolda Schmidta przybyłych na posiedzenie Członków Rady Osiedla Okola.
2. Podpisanie listy obecności przez Członków Rady Osiedla Okola i stwierdzenie braku kworum przez Prowadzącego zebranie.
3. Omówienie spraw związanych z przygotowywanym Festynem „Śluzy 2015”, a w tym:
a. programu,
b. organizacji zabezpieczenia sanitarno-logistycznego,
c. podziału zadań między Członkami Rady Osiedla Okole.
4. Wolne wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia.

Sekretarz Rady Osiedla Okole
Robert Ciszewski


Protokół z XXIII posiedzenia Rady Osiedla Okole

2016-04-05 00:05:49

PROTOKÓŁ
Z XXIII POSIEDZENIA RADY OSIEDLA OKOLE
w dniu 5 maja 2015 roku

1. Przywitanie przybyłych na posiedzenie Członków Rady Osiedla Okola, a także Przewodniczącego Rady Osiedla Leśne.
2. Podpisanie listy obecności przez Członków Rady Osiedla Okola i stwierdzenie kworum przez Przewodniczącego Rady.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Osiedla Okola w dniu 5 maja 2015r.
4. Odczytanie protokołu z XXII posiedzenia Rady Osiedla Okole w dniu 7 kwietnia 2015 roku, a następnie przyjęcie go przez Radę Osiedla Okole. – Uchwała Nr 125/2015 (12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
5. Omówiono wpisy dokonane do Zeszytu Dyżurów.
/na zebranie przybyła Anna Żelaśkiewicz/
6. Omówiono kwestie związane w tegoroczną edycją Programu 5/6 oraz kwestię nasadzenia drzew przy ul. Śląskiej.
/na zebranie przybył Radny Szymon Róg/
/na zebranie przybył Andrzej Nawrot/
7. Jan Dopierała zapoznał ROO z decyzją Zarządu Rady o skierowaniu wniosku do UMB o wyróżnienie medalem „Dla Zasłużonych Samorządowców” Anny Żelaśkiewicz.
8. Omówiono pismo dotyczące zmiany lokalizacji wybiegu dla psów realizowanego z Programu 5/6 na Osiedlu Wilczak.
/na zebranie przybył Tomas Izajasz/
/na zebranie przybyła Radna Agnieszka Bąk/
9. Dyskusja na temat tablic ogłoszeniowych należących do ROO.
10. Rada Osiedla Okole podjęła decyzję o przekazaniu laptopa Rady Osiedla Okole Annie Żelaśkiewicz. – Uchwała Nr 126/2015 (11 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujących się)
11. Przekazanie relacji z II Międzyszkolnego Konkursu filmowego „Film Projekt” z Zespołu Szkół Nr 1.
12. Relacja z przygotowań do konkursu „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni” Hanna Nowakowska. Podjęto dyskusję o nagrodach w tym Konkursie.
13. Omówiono sytuację związaną ze złym stanem technicznym budynków: przy ulicy czarna Droga, przy ulicy Staroszkolna i na rogu ulic Śląskiej i Jasnej.
/na zebranie przybyli Radni Tomasz Rega i Bogdan Dzakanowski/
14. Tomasz Izajasz zapoznał ROO ze sprawami związanymi z:
15. Okolicznościami promocji monety z wizerunkiem Kanału Bydgoskiego,
16. Promocji Festynu „Śluzy 2015” w prasie,
17. Witold Schmidt zapoczątkował i moderował dyskusję na temat problemów dotyczących organizacji Festynu „Śluzy 2015”.
18. Ponownie przedyskutowano sprawę zmian po likwidacji targowiska przy ulicy Granicznej.
/z zebrania wyszła Anna Żelaśkiewicz/
19. ROO podjęła decyzję o umieszczeniu na koszulkach wyróżniających Członków Rady na Festynie „Śluzy 2015” naklejek. – Uchwała Nr 127/2015 (13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
20. Jan Dopierała omówił korespondencję która płynęła na ROO.
21. Rada Osiedla Okole postanowiła wesprzeć finansowo Przedszkole Nr 19 kwotą 300,- złotych. – Uchwała Nr 128/2015 (300,- – 12 głosów, 200,- – 1 głos, 150,- – 0 głosów)
22. Rada Osiedla Okole postanowiła wesprzeć organizację Święta Szkoły w Szkole odstawowej Nr 45 kwotą 500,- złotych. – Uchwała Nr 129/2015 (13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
23. Rada Osiedla Okole postanowiła przeznaczyć kwotę do 300,- złotych na wypiek ciast na Festyn „Śluzy 2015”. – Uchwała Nr 130/2015 (13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
24. Rada Osiedla Okole postanowiła dofinansować zakup produktów w ramach akcji „Zdrowa Kolacja” w Szkole Podstawowej Nr 10. – Uchwała Nr 131/2015 (13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
25. Wolne wnioski.
26. Zakończenie posiedzenia.

Sekretarz Rady Osiedla Okole
Robert Ciszewski


Protokół z XXII posiedzenia Rady Osiedla Okole

2016-04-05 00:03:12

PROTOKÓŁ
Z XXII POSIEDZENIA RADY OSIEDLA OKOLE
w dniu 7 kwietnia 2015 roku

1. Przywitanie przybyłych na posiedzenie Członków Rady Osiedla Okola oraz radnego Tomasza Regi.
2. Podpisanie listy obecności przez Członków Rady Osiedla Okola i stwierdzenie kworum przez Przewodniczącego Rady.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Osiedla Okola w dniu 7 kwietnia 2015r.
4. Odczytanie protokołu z XXI posiedzenia Rady Osiedla Okole w dniu 3 marca 2015 roku,
a następnie przyjęcie go przez Radę Osiedla Okole. – Uchwała Nr 119/2015 (10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
5. Omówiono wpisy dokonane do Zeszytu Dyżurów, a przy okazji omówiono rozwój sytuacji w sprawie Kupców z targowiska z ulicy Granicznej.
6. ROO zapoznała się z prośbą Szkoły Podstawowej Nr 10 o dofinansowanie konkursu współorganizowanego przez p. Tomasz Izajasza, a następnie podjęła decyzję o jego dofinansowaniu kwotą 300,- złotych. – Uchwała Nr 120/2015 (10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
7. ROO zapoznała się z prośbą Szkoły Podstawowej Nr 10 o dofinansowanie konkursu „Bydgoszcz moje miasto”, a następnie podjęła decyzję o jego dofinansowaniu kwotą 200,- złotych. – Uchwała Nr 121/2015 (10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
8. Omówienie spotkania Członków między innymi Rady Osiedla Okole z Członkami Komisji Samorządności i Statutowo-Organizacyjnej Rady Miasta Bydgoszczy w dniu 18 marca 2015 roku.
9. Dokonano omówienia pisma z Urzędu miasta Bydgoszczy w sprawie sklepu monopolowego przy ulicy Grunwaldzkiej 64 oraz odpowiedzi na owe Pismo.
10. Głos zabrał radny Tomasz Rega, który odniósł się do kwestii poruszanych na zebraniu Rady Osiedla Okole.
11. Omówiono kwestię pisma Zastępcy Prezydenta Anny Mackiewicz w sprawie kontenerów na odzież.
12. Jan Dopierała omówił pismo z Urzędu Miasta Bydgoszcz dotyczące przyznania dodatkowych środków finansowych.
13. Przewodniczący Rady Osiedla Okole poinformował o akcji ROO i Expresu Bydgoskiego „Sprzątamy Bydgoszcz”.
14. Przewodniczący ROO omówił pismo dotyczące p. Husarskiej.
15. Rada Osiedla Okole postanowiła zorganizować Festyn „Śluzy 2015”. – Uchwała Nr 122/2015 (10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
16. Rada Osiedla Okole postanowiła powołać Grupę Inicjatywną do organizacji Festynu „Śluzy 2015” w składzie: Witold Schmidt, Anna Żelaśkiewicz, Robert Ciszewski. – Uchwała Nr 123/2015 (10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
17. Anna Żelaśkiewicz omówiła zbliżający się w dniu 28 kwietnia festyn „Pachnąca Wiosna”.
18. Rada Osiedla Okole postanowiła wesprzeć festyn „Pachnąca Wiosna” kwotą 600 złotych, czyniąc odpowiedzialną Annę Żelaśkiewicz. – Uchwała Nr 124/2015 (10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
19. Wolne wnioski.
20. Zakończenie posiedzenia.

Sekretarz Rady Osiedla Okole
Robert Ciszewski


Protokół z XXI posiedzenia Rady Osiedla Okole

2016-04-05 00:01:23

PROTOKÓŁ
Z XXI POSIEDZENIA RADY OSIEDLA OKOLE
w dniu 3 marca 2015 roku

1. Przywitanie przybyłych na posiedzenie Członków Rady Osiedla Okola.
2. Podpisanie listy obecności przez Członków Rady Osiedla Okola i stwierdzenie kworum przez Przewodniczącego Rady.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Osiedla Okola w dniu 3 marca 2015r.
4. Odczytanie protokołu z XX posiedzenia Rady Osiedla Okole w dniu 3 lutego 2015 roku,
a następnie przyjęcie go przez Radę Osiedla Okole. – Uchwała Nr 115/2015 (13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
5. Jan Dopierała i Anna Żelaśkiewicz dokonali omówienia spraw związanych z likwidacją targowiska przy ulicy Granicznej, a także kwestii listu napisanego przez Kupców z tego targowiska. Po krótkiej dyskusji Rada Osiedla Okole postanowiła wesprzeć Kupców w ich działaniach – odpowiedzialny za przygotowanie pisma Jerzy Woźniak. – Uchwała Nr 116/2015 (13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
6. Omówiono wpisy dokonane do Zeszytu Dyżurów.
7. ROO zapoznała się z prośbą Zespołu Szkół Mechanicznych o dofinansowanie II Międzyszkolnego Konkursu Filmowego „Film Procject”, a następnie podjęła decyzję o jego dofinansowaniu. – Uchwała Nr 117/2015 (700,- – 6 głosów, 500,- – 5 głosów, 400,- – 1 głos, 0,- – 1 głos).
8. Dokonano podsumowania 2014 roku poprzez zapoznanie się ze sprawozdaniami:
a. Jana Dopierały jako Przewodniczącego Rady Osiedla Okole,
b. Anity Śmietanowskiej za Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – odczytał Jan Dopierała,
c. Anity Śmietanowskiej za Komisja Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska – odczytał Jan Dopierała,
d. Elżbiety Zalewskiej za Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji,
e. Hanny Nowakowskiej za Komisja Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej,
f. Roberta Ciszewskiego za Zespół Promocji i Inicjatyw Osiedlowych,
g. Witolda Schmidta za Komisję rewizyjną,
/na zebranie przybyła Hanna Nowakowska/
9. Rada Osiedla Okole po wysłuchaniu sprawozdań postanowiła udzielić absolutorium Zarządowi Rady Osiedla Okole. – Uchwała Nr 118/2015 (14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
10. Delegacja Mieszkańców Rady Osiedla Okole dokonała prezentacji pomysłu zorganizowania placu z przyrządami do „Ulicznego Treningu” dla Młodzieży Okola. Sprawa ta spotkała się ze zrozumieniem ze strony Członków Rady Osiedla Okole.
11. Jan Dopierała dokonał omówienia spraw związanych z pomocą p. Stefanii Husarskiej.
12. Przewodniczący ROO omówił sprawy związane ze spotkaniem w dniu 25 lutego br., dotyczącym stanu czystości na Okolu.
13. Jan Dopierała dokonał omówienia realizacji „Programu 5/6” poruszonego w piśmie Radnego Łukasza Schreibera.
14. Omówiono kwestie podcięcia drzew na Okolu – sprawę ma prowadzić Mariusz Kowalewski.
15. Zakończenie posiedzenia.

Sekretarz Rady Osiedla Okole
Robert Ciszewski


Protokół z XX posiedzenia Rady Osiedla Okole

2016-04-04 23:57:15

PROTOKÓŁ
Z XX POSIEDZENIA RADY OSIEDLA OKOLE
w dniu 3 lutego 2015 roku

1. Przywitanie przybyłych na posiedzenie Członków Rady Osiedla Okola.
2. Podpisanie listy obecności przez Członków Rady Osiedla Okola i stwierdzenie kworum przez Przewodniczącego Rady.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Osiedla Okola w dniu 3 lutego 2015r.
4. Odczytanie protokołu z XIX posiedzenia Rady Osiedla Okole w dniu 7 stycznia 2015 roku, a następnie przyjęcie go przez Radę Osiedla Okole. – Uchwała Nr 112/2014 (8 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się).
5. Dokonano omówienia spraw wpisanych w trakcie cotygodniowych dyżurów do Zeszytu Dyżurów, a w tym:
a. kwestii schodów przy ulicy Grunwaldzkiej 10A.
6. ROO w obecności Radnego Miasta Bydgoszczy p. Kaczmarka przedyskutowała kwestię zwiększenia ilości koszy na Okolu.
7. ROO zapoznała się z prośbą p. Roberta Borowicza o dofinansowanie Amatorskiej Ligi Halowej „Wyżyny”, a następnie podjęła decyzję o jego dofinansowaniu. – Uchwała Nr 113/2014 (250,- – 5 głosów, 0,- – 2 głosy, wstrzymujących się – 2 głosy).
8. Andrzej Nawrot omówił kwestie związane z nowymi środkami trwałymi stanowiącymi wyposażenie siedziby ROO tj.: szafą metalową i obrazem.
9. Przewodniczący ROO zapoznał Radę z pismami:
a. Radnego Sejmiku Wojewódzkiego p. Romana Jasiakiewicza,
b. Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w sprawie kanalizacji deszczowej przy ulicy Grunwaldzkiej,
c. Wydziału Mienia i Geodezji w kwestii zajęcia stanowiska w sprawie prośby Firmy WAMOT o wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej przy ulicy Łokietka – po krótkiej dyskusji ROO podjęła decyzję o poparciu prośby – Uchwała Nr 114/2014 (9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
10. Przewodniczący ROO omówił otrzymane przez Radę w ostatnim okresie zaproszenia.
11. Uzgodniono termin przygotowania sprawozdań za 2014 rok przez Komisje i Zespoły ROO.
12. Wolne wnioski.
a. Witold Schmidt omówił sprawy związane z muralem na Liceum Ogólnokształcącym Nr 3.
b. Witold Schmidt przekazał informację na temat imprezy współorganizowanej przez Tomasza Izajasza.
13. Zakończenie posiedzenia.

Sekretarz Rady Osiedla Okole
Robert Ciszewski


Protokół z XIX posiedzenia Rady Osiedla Okole

2016-04-04 23:54:13

PROTOKÓŁ
Z XIX POSIEDZENIA RADY OSIEDLA OKOLE
w dniu 7 stycznia 2015 roku

1. Przywitanie przybyłych na posiedzenie Członków Rady Osiedla Okola.
2. Podpisanie listy obecności przez Członków Rady Osiedla Okola i stwierdzenie kworum przez Przewodniczącego Rady.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Osiedla Okola w dniu 7 stycznia 2015r.
4. Odczytanie protokołu z XVIII posiedzenia Rady Osiedla Okole w dniu 2 grudnia 2014 roku, a następnie przyjęcie go przez Radę Osiedla Okole. – Uchwała Nr 110/2014 (9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
5. Dokonano omówienia spraw wpisanych w trakcie cotygodniowych dyżurów do Zeszytu Dyżurów.
6. Przewodniczący Rady Osiedla Okole przedstawił propozycję zakupu obrazu „Spichrze” na potrzeby ROO podczas aukcji w ZSZ Nr 5, za kwotę 400,- złotych. Propozycja został zaakceptowana przez Radę. – Uchwała Nr 111/2014 (9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
7. Przewodniczący Rady Osiedla Okole omówił kwestie związane z projektami w Programie 5/6.
8. Przewodniczący Rady Osiedla Okole przestawił problemy związane z ilością koszy rozmieszczonych przez Urząd Miasta na terenie Okola.
9. Przewodniczący Rady Osiedla Okole omówił pismo z ZDMiKPWB w sprawie oświetlenia ulicy Młyńskiej.
10. Rada Osiedla Okole przedyskutowała kwestię spotkania dla Kombatantów organizowanego przez Radę.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie posiedzenia.

Sekretarz Rady Osiedla Okole
Robert Ciszewski


Protokół z XVIII posiedzenia Rady Osiedla Okole

2016-04-04 23:52:08

PROTOKÓŁ
Z XVIII POSIEDZENIA RADY OSIEDLA OKOLE
w dniu 2 grudnia 2014 roku

1. Przywitanie przybyłych na posiedzenie Członków Rady Osiedla Okola.
2. Przewodniczący Rady osiedla Okole podsumował kończący się rok w kontekście pracy Rady Osiedla Okole.
3. Podpisanie listy obecności przez Członków Rady Osiedla Okola i stwierdzenie kworum przez Przewodniczącego Rady.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Osiedla Okola w dniu 2 grudnia 2014r.
5. Odczytanie protokołu z XVI posiedzenia Rady Osiedla Okole w dniu 7 października 2014 roku, a następnie przyjęcie go przez Radę Osiedla Okole. – Uchwała Nr 105/2014 (9 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się).
6. Odczytanie protokołu z XVII posiedzenia Rady Osiedla Okole w dniu 4 listopada 2014 roku, a następnie przyjęcie go przez Radę Osiedla Okole. – Uchwała Nr 106/2014 (10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
7. Dokonano omówienia spraw wpisanych w trakcie cotygodniowych dyżurów do Zeszytu Dyżurów, a w tym: kwestię progu zwalniającego na drodze serwisowej wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej między mostami, zgłoszoną przez mieszkankę Okola.
8. Anita Śmietanowska poinformowała o działaniach podjętych w sprawie oświetlenia ulicy Czarna Droga w odcinku wiodącym do mostów kolejowych.
/na zebranie przybył Janusz Krukiewicz/
9. Przewodniczący Rady Osiedla zaprosił Członków Rady Osiedla na spotkanie wigilijne w dniu
19 grudnia w siedzibie Rady Osiedla Okole.
/na zebranie przybyła Anna Żelaśkiewicz/
10. Przewodniczący ROO przedstawił informację na temat pisma otrzymanego z UM Bydgoszcz na temat Programu 5/6. Wywiązała się dyskusja na temat przyszłości Programu oraz efektów monitoringu wykonanego w poprzednich edycjach Programu.
11. Przewodniczący ROO zapoznał Członków Rady z pismem otrzymanym od Stefana Pastuszewskiego.
12. Przewodniczący ROO omówił sprawę paczek dla najstarszych Okolan.
13. Witold Schmidt poruszył zagadnienia tantiem autorskich podczas Fesytnu „Śluzy 2014”.
14. Omówiono pismo otrzymane od Reginy Politowicz z Wydziału Zdrowia UM Bydgoszcz.
15. Anita Śmietanowska poinformowała o efektach działań w sprawie placu deskorolkowego po drugiej stronie Brdy.
16. Rada Osiedla Okole postanowiła sfinansować paczki w kwocie do 500,- złotych dla najstarszych Okolan. – Uchwała Nr 107/2014 (11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
17. Rada Osiedla Okole postanowiła sfinansować organizację spotkania Wigilijnego dla Członków Rady Osiedla oraz zaproszonych Okolan. – Uchwała Nr 108/2014 (11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
18. Rada Osiedla Okole postanowiła sfinansować zakup tonera do drukarki stanowiącej własność UM Bydgoszcz, a użytkowanej przez Radę Osiedla Okole. – Uchwała Nr 109/2014 (11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
19. Wolne wnioski.
20. Zakończenie posiedzenia.

Sekretarz Rady Osiedla Okole
Robert Ciszewski


Protokół z XVII posiedzenia Rady Osiedla Okole

2016-04-04 23:43:14

PROTOKÓŁ
Z XVII POSIEDZENIA RADY OSIEDLA OKOLE
w dniu 4 listopada 2014 roku

1. Przywitanie przybyłych na posiedzenie Członków Rady Osiedla Okola.
2. Podpisanie listy obecności przez Członków Rady Osiedla Okola i stwierdzenie kworum przez Przewodniczącego Rady.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Osiedla Okola w dniu 4 listopada 2014r.
4. Dokonano omówienia spraw wpisanych w trakcie cotygodniowych dyżurów do Zeszytu Dyżurów, a w tym:
a. Kwestię budynku przy Kanałowej 3 – sprawą ma się zająć Anita Śmietanowska,
b. Problemów z dodzwonieniem się na numer Rady Osiedla,
c. Brakiem oświetlenia przy Czarnej Drodze: odcinek między ulicą Grunwaldzką, a PKP.
5. Rada Osiedla Okole podjęła decyzję o przekazaniu telefonu Rady Osiedla Okole Witoldowi Schmidtowi. – Uchwała Nr 100/2014 (9 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujących się)
6. Przedyskutowano kwestie związane z tegoroczną edycją „Programu 5/6”. W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na niejasne, nieprecyzyjne i zmieniane czasie trwania tej edycji Programu zasady: zbierania wniosków, ich opiniowania oraz wyboru wniosku do realizacji.
/na zebranie przybyła Zofia Łukowska/
7. Irena Chmielewska przedstawiła informację na temat budżetu Rady Osiedla Okole.
8. Postanowiono w grudniu powrócić do kwestii ewentualnego zakupu namiotu.
9. Rada Osiedla Okole postanowiła dokonać zakupu szafy zamykanej na klucz. – Uchwała Nr 101/2014 (8 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujących się)
10. Jan Dopierała dokonał omówienia spotkań przedwyborczych jakie zostały zorganizowane przez Radę Osiedla Okole.
11. Witold Schmidt omówił jubileusz 60-lecia Szkoły Podstawowej Nr 10 w którym uczestniczył.
12. Jan Dopierała omówił obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej w których uczestniczył.
13. Elżbieta Zalewska omówiła uroczystości Dnia Profilaktyka w których uczestniczyła.
14. Rada Osiedla Okola postanowiła zaprosić na spotkanie wigilijne panią Czesławę Marciniak.
15. Hanna Nowakowska przedstawiła informację na temat zakończonego konkursu „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni”.
16. Poruszono kwestię akcji „Światełka na Okolu” i postanowiono nie kontynuować jej w tym roku.
/wyszła Anita Śmietanowska/
17. Jan Dopierała zapoznał Członków Rady Osiedla Okole z treścią pisma otrzymanego od Przewodniczącego Rady miasta Bydgoszcz Romana Jasiakiewicza.
18. Witold Schmidt omówił kwestę na Cmentarzu Starofarnym w której uczestniczyli Członkowie Rady Osiedla Okole – na tym Cmentarzu zebrano w sumie 10.394,39 zł., w tym do puszek Rady Osiedla Okole 1.251,71 zł.
19. Dyskutowano o sytuacji na Cmentarzu Starofarnym. W przyszłym roku postanowiono spotkać się z Przewodniczącym Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy.
20. Jan Dopierała omówił kwestie związane z banerem Rady Osiedla Okole.
21. Rada Osiedla Okole postanowiła sfinansować kwotą 90,- złotych poprawienie wklejki na ścianie w siedzibie Rady Osiedla. – Uchwała Nr 102/2014 (10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
22. Rada Osiedla Okole postanowiła sfinansować kwotą 1.135,- złotych zakup teczek i papieru firmowego Rady Osiedla. – Uchwała Nr 103/2014 (10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
23. Rada Osiedla Okole postanowiła sfinansować kwotą 1.250,- złotych albumy okolicznościowe. – Uchwała Nr 104/2014 (10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
24. Wolne wnioski.
25. Zakończenie posiedzenia.

Sekretarz Rady Osiedla Okole
Robert Ciszewski


Protokół z XVI posiedzenia Rady Osiedla Okole

2016-04-04 23:40:57

PROTOKÓŁ
Z XVI POSIEDZENIA RADY OSIEDLA OKOLE
w dniu 7 października 2014 roku

1. Przywitanie przybyłych na posiedzenie Członków Rady Osiedla Okola.
2. Podpisanie listy obecności przez Członków Rady Osiedla Okola i stwierdzenie kworum przez Przewodniczącego Rady.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Osiedla Okola w dniu 7 października 2014r.
4. Odczytanie protokołu z XV posiedzenia Rady Osiedla Okole w dniu 2 września 2014 roku, a następnie przyjęcie go przez Radę Osiedla Okole. – Uchwała Nr 92/2014 (10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
5. Omówiono kwestie wpisane do Zeszytu Dyżurów.
6. Po dyskusji postanowiono przygotować do listopadowego zebrania Rady Osiedla Okole przygotować propozycję: listownika, teczki, papieru firmowego.
7. /na zebranie przybył Andrzej Nawrot/
8. Rada Osiedla Okole postanowiła sfinansować zakup banera z informacja na temat Rady Osiedla Okole. – Uchwała Nr 93/2014 (10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
9. Omówiono stanowisko Rady Osiedla Okole w sprawie tegorocznej edycji Programu 5/6. Postanowiono:
a. zamieścić stosowną informację na stronie internetowej Rady Osiedla,
b. określono priorytety: świetlica, boisko, monitoring.
10. W związku z otrzymaniem zaproszenia na obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej Nr 45, Radę Osiedla Okole reprezentować będą: Jan Dopierała, Witold Schmidt.
11. Na skutek prośby SOSW Nr 3, Rada Osiedla Okole postanowiła dofinansować kwotą 300,- złotych zakup instrumentów – Uchwała Nr 94/2014 (10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
12. Na prośbę Szkoły Podstawowej Nr 45, Rada Osiedla Okole postanowiła dofinansować kwotą 140,- złotych zakup strojów do tańca – Uchwała Nr 95/2014 (10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
13. Na skutek prośby Szkoły Podstawowej Nr 10, Rada Osiedla Okole postanowiła dofinansować kwotą 400,- złotych zakup pomoce dla „zerówki” – Uchwała Nr 96/2014 (10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
14. Witold Schmidt omówił przebieg Festynu Cygańskiego.
15. Rada Osiedla Okole postanowiła sfinansować LO Nr 3, ZSZ Nr 5, SOSW kwotą po 1.000,- złotych, SP 45 kwotą 1.350,- złotych, SP 10 kwotą 940,- złotych organizację zajęć pozalekcyjnych oraz konkursów tematycznych i okolicznościowych – Uchwała Nr 97/2014 (10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
16. Rada Osiedla Okole postanowiła sfinansować SOSW i SP 45 kwotą po 700,- złotych, SP 10 kwotą 500,- złotych organizację imprez noworocznych i świątecznych– Uchwała Nr 98/2014 (10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
17. Rada Osiedla Okole postanowiła sfinansować kwotą 300,- złotych nagrody w „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni” – Uchwała Nr 99/2014 (8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie posiedzenia.

Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla Okole
Jerzy Woźniak


Protokół z XV posiedzenia Rady Osiedla Okole

2016-04-04 23:38:05

PROTOKÓŁ
Z XV POSIEDZENIA RADY OSIEDLA OKOLE
w dniu 2 września 2014 roku

1. Przywitanie przybyłych na posiedzenie Członków Rady Osiedla Okola.
2. Podpisanie listy obecności przez Członków Rady Osiedla Okola i stwierdzenie kworum przez Przewodniczącego Rady.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Osiedla Okola w dniu 2 września 2014r.
4. Odczytanie protokołu z XIV posiedzenia Rady Osiedla Okole w dniu 5 sierpnia 2014 roku, a następnie przyjęcie go przez Radę Osiedla Okole. – Uchwała Nr 88/2014 (9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
5. Rada Osiedla Okole postanowiła dokonać zakupu aparatu fotograficznego do kwoty 500,- złotych, dla Szkoły Podstawowej Nr 10, w związku z jej obchodami 60-lecia – Uchwała Nr 89/2014 (9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) – odpowiedzialny Robert Ciszewski.
/na zebranie przybył Jerzy Woźniak/
6. Rada Osiedla Okole postanowiła wziąć na siebie współorganizację imprezy „Pożegnanie Lata” organizowaną przez BORPĘ na terenie Szkoły Podstawowej Nr 45 i sfinansować koszt usługi wypożyczenia konia. – Uchwała Nr 90/2014 (10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
7. Rada Osiedla Okole postanowiła wziąć udział w akcji „Narodowe Czytanie Trylogii w dniu 6 września na Wyspie Młyńskiej – Radę reprezentować będzie Robert Ciszewski.
8. ROO postanowiła wyznaczyć dodatkowe spotkanie dotyczące budżetu na dzień 25 września, o godzinie 17.00.
9. ROO postanowiła przenieść sprawę ulicznych koszy na śmieci na miesiąc październik.
10. Witold Schmidt zapoznał Radę Osiedla Okole ze sprawami związanymi z montażem kamer monitoringu miejskiego na Okolu.
11. Witold Schmidt omówił kwestie związane z pomocą której miał udzielić w związku z festynem organizowanym przez Społeczność Romską w dniu 23 sierpnia 2014 roku, a której nie udzielił gdyż festyn niestety się nie odbył.
12. Robert Ciszewski zapoznał Radę Osiedla Okole ze sprawami związanymi ze stroną internetową Rady Osiedla Okole.
13. Rada Osiedla Okole przedyskutowała kwestie związane ze spotkaniami z Kandydatami w nadchodzących Wyborach Samorządowych – spotkania będzie organizował Jerzy Woźniak.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie posiedzenia.

Sekretarz Rady Osiedla Okole
Robert Ciszewski


Protokół z XIV posiedzenia Rady Osiedla Okole

2014-09-14 00:10:18

PROTOKÓŁ
Z XIV POSIEDZENIA RADY OSIEDLA OKOLE
w dniu 5 sierpnia 2014 roku

1. Przywitanie przybyłych na posiedzenie Członków Rady Osiedla Okola.
2. Podpisanie listy obecności przez Członków Rady Osiedla Okola i stwierdzenie kworum przez Przewodniczącego Rady.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Osiedla Okola w dniu 5 sierpnia 2014r.
4. Odczytanie protokołu z XIII posiedzenia Rady Osiedla Okole w dniu 1 lipca 2014 roku, a następnie przyjęcie go przez Radę Osiedla Okole. – Uchwała Nr 84/2014 (8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
/na zebranie przybyła Anna Żelaśkiewicz /
5. ROO rozpatrzyła prośbę Szkoły Podstawowej Nr 10 o wsparcie jej obchodów 60-lecia (pismo 27/2014/wch) i postanowiła dofinansować tę Imprezę kwotą 500 złotych – Uchwała Nr 85/2014 (przyznać 1.000,- złotych: 2 głosy; przyznać 500,- złotych: 4 głosy; przyznać 600,- złotych: 3 głosy)
6. ROO zapoznała się z wezwaniem (pismo 29/2014/wch) ROO jako pokrzywdzonego do Sądu w dniu 4 września 2014 roku.
/na zebranie przybył Jerzy Woźniak/
7. ROO zajęła się pismem p. Garbulskiego dotyczącym pomieszczeń ROO na zajęcia z fotografii dla Mieszkańców Okola (pismo 30/2014/wch).
8. Omówiono protokół z odbioru terenu zieleni przy ulicy Grunwaldzkiej 125 – 131 (pismo 31/2014/wch).
9. Elżbieta Zalewska zapoznała ROO z stanem przygotowań do festynu „Pożegnanie Lata” organizowanego na terenie SP45 przez BORPA w dniu 29 sierpnia 2014 roku.
/na zebranie przybyła Anita Śmietanowska /
10. Irena Chmielewska omówiła stan budżetu Rady Osiedla Okole.
11. ROO postanowiła dokonać przesunięć środków finansowych w ramach posiadanego budżetu - Uchwała Nr 86/2014 (11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
12. Przewodniczący ROO omówił spotkanie Komitetu Roku Kanału Bydgoskiego.
13. Przewodniczący ROO przedstawił sprawozdanie ze spotkania z Panią Wiceprezydent Bydgoszczy dotyczącego pierwszego roku obowiązywania ustawy „śmieciowej”.
14. Przewodniczący ROO omówił kwestie związane z pomocą w związku z festynem organizowanym przez Społeczność Romską w dniu 23 sierpnia 2014 roku.
15. Robert Ciszewski zapoznał ROO ze sprawami związanymi ze stroną internetową Rady Osiedla Okole.
16. ROO postanowiła sfinansować spotkanie z Mieszkańcami Okola - Uchwała Nr 87/2014 (11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie posiedzenia.

Sekretarz Rady Osiedla Okole
Robert Ciszewski


Protokół z XIII posiedzenia Rady Osiedla Okole

2014-09-14 00:05:47

PROTOKÓŁ
Z XIII POSIEDZENIA RADY OSIEDLA OKOLE
w dniu 1 lipca 2014 roku

1. Przywitanie przybyłych na posiedzenie Członków Rady Osiedla Okola.
2. Podpisanie listy obecności przez Członków Rady Osiedla Okola i stwierdzenie kworum przez Przewodniczącego Rady.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Osiedla Okola w dniu 1 lipca 2014r.
4. Odczytanie protokołu z XII posiedzenia Rady Osiedla Okole w dniu 3 czerwca 2014 roku, a następnie przyjęcie go przez Radę Osiedla. – Uchwała Nr 82/2014 (10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
5. Przewodniczący Rady Osiedla Okole omówił kwestie związane z niebieską skrzynką.
6. Prośba o dofinansowanie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Grunwaldzkiej (pismo 17/2014/wch) – po krótkiej dyskusji Rada Osiedla Okole postanowiła: przesłać pismo z poparciem do Urzędu Miejskiego i do Sejmiku Wojewódzkiego. Sprawą ma się zająć Anita Śmietankowska – Uchwała Nr 83/2014 (7 za opcją przekazać pismo dalej, 3 za opcją przyznać kwotę 500,- złotych).
7. Przewodniczący Rady Osiedla Okole po krótkiej dyskusji Członków Rady przesunął rozpatrywanie prośby Szkoły Podstawowej Nr 10 (pismo 27/2014/wch) o wsparcie jej obchodów 60-lecia na miesiąc sierpień.
8. Anna Żelaśkiewicz i Jan dopierała omówili sprawy związane z Akcją „Wakacyjne Place Zabaw”.
9. Witold Schmidt omówił kwestie związane z Festynem „Śluzy 2014”.
10. Przewodniczący Rady Osiedla Okole omówił udział Członków Rady w uroczystościach takich jak:
a. Dzień Samorządowca,
b. I Międzyszkolny Konkurs Filmowy „Film Project”,
c. Gala Asów 2014 w Zespole Szkół Nr 6.
11. Irena Chmielewska omówiła stan budżetu Rady Osiedla Okole.
12. Omówiono sprawy związane z dyżurami Członków Rady Osiedla Okole.
13. Przewodniczący Rady Osiedla Okole omówił kwestie związane z wyjazdem integracyjnym Członków Rady Osiedla Okole.
14. Robert Ciszewski omówił kwestie związane ze stroną internetową.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie posiedzenia.

Sekretarz Rady Osiedla Okole
Robert Ciszewski


Protokół z XII posiedzenia Rady Osiedla Okole

2014-09-14 00:03:12

PROTOKÓŁ
Z XII POSIEDZENIA RADY OSIEDLA OKOLE
w dniu 3 czerwca 2014 roku

1. Przywitanie przybyłych na posiedzenie Członków Rady Osiedla Okola.
2. Podpisanie listy obecności przez Członków Rady Osiedla Okola i stwierdzenie kworum przez Przewodniczącego Rady.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Osiedla Okola w dniu 3 czerwca 2014r.
4. Rada Osiedla Okole po krótkiej dyskusji postanowiła nie zmieniać sposobu przedstawiania Protokołów z posiedzeń Rady. – Uchwała Nr 77/2014 (11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
5. Odczytanie protokołu z XI posiedzenia Rady Osiedla Okole w dniu 6 maja 2014 roku, a następnie przyjęcie go przez Radę Osiedla. – Uchwała Nr 78/2014 (11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
6. Przewodniczący Rady Osiedla Okole omówił kwestie związane z niebieską skrzynką.
7. Omówienie spraw (zaległych i bieżących) związanych z pismami które wpłynęły do Rady Osiedla Okole:
a. Prośba Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 dotycząca dofinansowania „Gali Szkolnych Oskarów” (pismo 22/2014/wch) – Rada Osiedla Okole postanowiła dofinansować galę kwotą 300,- złotych. – Uchwała Nr 79/2014 (11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
b. Rada Osiedla Okole postanowiła dofinansować wypiek ciasta na Festyn „Śluzy 2014” kwotą 300,- złotych. Uchwała Nr 80/2014 (11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
c. Prośba Liceum Ogólnokształcącego Nr 3 dotycząca dofinansowania konkursu dla Gimnazjalistów „Niemiecka Kuchnia” (pismo 23/2014/wch) – Rada Osiedla Okole postanowiła dofinansować Konkurs kwotą 300,- złotych. – Uchwała Nr 81/2014 (2 za opcją 200,- złotych, 5 za opcją 300,- złotych, 4 za opcją 400,- złotych).
8. Anna Żelaśkiewicz omówiła sprawy związane z Akcją „Wakacyjne Place Zabaw”.
9. Jan Dopierała omówił pismo z Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy mówiące o gospodarce śmieciowej Bydgoszczy.
10. Irena Chmielewska omówiła stan budżetu Rady Osiedla Okole.
11. Witold Schmidt omówił stan przygotowań do Festynu.
12. Omówienie przez Anitę Śmietanowską sytuacji na „drodze serwisowej” po interwencjach w ZDM Bydgoszcz.
13. Zakończenie posiedzenia.

Sekretarz Rady Osiedla Okole
Robert Ciszewski


Protokół z XI posiedzenia Rady Osiedla Okole

2014-09-13 23:41:22

PROTOKÓŁ
Z XI POSIEDZENIA RADY OSIEDLA OKOLE
w dniu 6 maja 2014 roku

1. Przywitanie przybyłych na posiedzenie Członków Rady Osiedla Okola.
2. Podpisanie listy obecności przez Członków Rady Osiedla Okola i stwierdzenie kworum przez Przewodniczącego Rady.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Osiedla Okola w dniu 6 maja 2014r. – Uchwała Nr 69/2014 (13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
4. Jerzy Woźniak przedstawił dodatkową informację jaką Rada Osiedla Okole otrzymała na temat działki przy ulicy Nadrzecznej z Urzędu Miasta (13/2014/wch), po wysłaniu opinii podjętej w Uchwale 68/2014. Po krótkiej dyskusji Rada Osiedla Okole postanowiła wydać pozytywną opinię na temat przeznaczenia w/w działki. Jednocześnie upoważnionym do podjęcia działania w tej sprawie został Jerzy Woźniak. – Uchwała Nr 70/2014 (13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
5. Członkowie Rady Osiedla Okole wysłuchali informacji Dyrektora Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Adama Musiała, który przedstawił kwestie związane z gospodarką odpadami komunalnymi w Bydgoszczy po wejściu w życie nowych przepisów.
6. Odczytanie protokołu z X posiedzenia Rady Osiedla Okole w dniu 1 kwietnia 2014 roku, a następnie przyjęcie go przez Radę Osiedla. – Uchwała Nr 71/2014 (13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
7. Przewodniczący Rady Osiedla Okole omówił kwestie związane ze sprawami zgłoszonymi do „niebieskiej skrzynki” oraz ze sprawami zgłoszonymi przez Mieszkańców Okola zgłoszonymi podczas Dyżurów.
8. Anna Żelaśkiewicz przedstawiła sprawozdanie z akcji „Pachnąca Wiosna”.
9. Omówienie spraw związanych z pismami które wpłynęły do Rady Osiedla Okole:
a. Zarząd Dróg Miejskich nie wyraził gotowości do zainstalowania lustra na zbiegu „serwisówki” i ulicy Czarna Droga (pismo 14/2014/wch).
b. Prośba z Przedszkola Nr 19 przy ul. Grunwaldzkiej 13 o dofinansowanie akcji „Zdrowo jem, zdrowo żyję” (pismo 15/2014/wch) – Rada Osiedla Okole postanowiła przyznać wsparcie finansowe na poziomie 150,- złotych. – Uchwała Nr 72/2014 (przyznać 100,- złotych: 1 głos; przyznać 150,- złotych: 8 głosów; przyznać 200,- złotych: 3 głosy; nie przyznawać wsparcia: 1 głos).
c. Prośba Zespołu Szkół Nr 6 dotycząca dofinansowania Gali Asów (pismo 16/2014/wch) – Rada Osiedla Okole postanowiła dofinansować galę kwotą 300,- złotych . – Uchwała Nr 73/2014 (13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
d. Prośba Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 3 dotycząca dofinansowania zakupu strojów sportowych (pismo 5/2014/wch) – Rada Osiedla Okole postanowiła dofinansować galę kwotą 300,- złotych . – Uchwała Nr 74/2014 (przyznać 400,- złotych: 3 głosy, przyznać 300,- złotych: 10 głosów).
e. Prośba o dofinansowanie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Grunwaldzkiej – po krótkiej dyskusji Rada Osiedla Okole postanowiła przełożyć podjęcie decyzji na lipiec.
f. Zaproszenie przesłane przez Prezydenta Bydgoszczy na uroczyste obchody 69 rocznicy zakończenia II wojny światowej (pismo 18/2014/wch).
g. Prośba Muzeum Kanału Bydgoskiego dotycząca dofinansowania pikniku w ramach Nocy Muzeów (pismo 19/2014/wch) – Rada Osiedla Okole postanowiła dofinansować piknik kwotą 300,- złotych . – Uchwała Nr 75/2014 (13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
h. Prośba Zespołu Szkól Mechanicznych Nr 1 dotycząca dofinansowania nagród
w I Międzyszkolnym Konkursie „Film Project” (pismo 20/2014/wch) – Rada Osiedla Okole postanowiła dofinansować Konkurs kwotą 400,- złotych . – Uchwała Nr 76/2014 (13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
10. Jan dopierała omówił sprawy związane z programem 5/6.
11. Przedstawienie przez Irenę Chmielewską aktualnej informacji na temat budżetu Rady Osiedla Okole.
12. Witold Schmidt zrelacjonował stan przygotowań do Festynu „Śluzy 2014”.
13. Jan Dopierała przedstawił informację na temat pism wysłanych do firm w sprawie zachęty do udziału w Festynie „Śluzy 2014”.
14. Wolne wnioski:
a. Członkowie Rady Osiedla Okole zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa czające się na Przechodniów na skrzyżowani ulic: Kanałowej, Grunwaldzkiej i „serwisówki”. W efekcie wymiany poglądów ma zostać przygotowane pism do Zarządu Dróg Miejskich – odpowiedzialny Robert Ciszewski.
b. Robert Ciszewski przedstawił kilka informacji organizacyjnych dotyczących dostępu Członków Rady Osiedla Okole do pism wpływających do Rady i wypływających z Rady.
15. Zakończenie posiedzenia.

Sekretarz Rady Osiedla Okole
Robert Ciszewski


Protokół z X posiedzenia Rady Osiedla Okole

2014-09-13 23:39:39

PROTOKÓŁ
Z X POSIEDZENIA RADY OSIEDLA OKOLE
w dniu 1 kwietnia 2014 roku

1. Przywitanie przybyłych na posiedzenie Członków Rady Osiedla Okola.
2. Podpisanie listy obecności przez Członków Rady Osiedla Okola i stwierdzenie kworum przez Przewodniczącego Rady.
3. Wysłuchanie Agaty Sałacińskiej, przedstawicielki Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej BYLOT, omawiającej sprzątanie okolic Starego Kanału Bydgoskiego w dniu 22 kwietnia.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Osiedla Okola w dniu 1 kwietnia 2014r.
5. Odczytanie protokołu z VII posiedzenia Rady Osiedla Okole w dniu 7 stycznia 2014 roku, a następnie przyjęcie go przez Radę Osiedla. – Uchwała Nr 60/2014 (9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
6. Odczytanie protokołu z IX posiedzenia Rady Osiedla Okole w dniu 4 marca 2014 roku, a następnie przyjęcie go przez Radę Osiedla. – Uchwała Nr 61/2014 (9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
7. Po wysłuchaniu Witolda Schmidta Rada Osiedla Okole postanowiła przyjąć do akceptującej wiadomości informację, iż w związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Osiedla Okole Emilii Foksińskiej, z dniem 1 kwietnia 2014 w skład Rady Osiedla Okole weszła Zofia Łukowska, która w wyborach do Rady Osiedla Okole w dniu 17 czerwca 2013 roku, w I okręgu wyborczym uzyskała kolejno największą ilość głosów i wyraziła zgodę na przyjęcie członkostwa Rady Osiedla Okole. – Uchwała Nr 62/2014 (9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
8. Jan Dopierała przedstawił informację na temat rocznej odprawy z Szefem Obrony Cywilnej Miasta.
9. Omówienie przez Annę Żelaśkiewicz spraw związanych z akcją ekologiczną „Pachnąca Wiosna”.
10. Po krótkiej dyskusji Rada Osiedla Okole postanowiła przeznaczyć kwotę 200,- złotych na nagrody oraz 300,- złotych na oprawę muzyczną w akcji „Pachnąca Wiosna”. – Uchwała Nr 63/2014 (9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
11. Rada Osiedla Okole postanowiła sfinansować zakup wycieraczki na potrzeby siedziby Rady Osiedla Okole. – Uchwała Nr 64/2014 (9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
/zebranie opuścił Janusz Krukiewicz, przybył Jerzy Woźniak/
12. Rada Osiedla Okola postanowiła sfinansować zakup książki „Dzieciństwo nad Brdą” za kwotę 200,- złotych na potrzeby zgłoszone przez SP10 (21/2014/wch). – Uchwała Nr 65/2014 (9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
13. W związku z pojawiającymi się potrzebami Rada Osiedla Okole postanowiła przesunąć kwotę 1.000,- z konta „opieka społeczna” na konto „sport”. – Uchwała Nr 66/2014 (9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
14. W reakcji na pismo Nr 5/2014/wch z SOSW Nr 3 w sprawie zakupu strojów sportowych Rada Osiedla Okole po krótkiej dyskusji postanowiła odłożyć decyzję na kolejne zebranie w maju 2014 roku.
15. Rada Osiedla Okole postanowiła przeznaczyć kwotę 650,- złotych na zakup strojów sportowych dla Uczestników zajęć sportowych na Orliku przy III LO. – Uchwała Nr 67/2014 (9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
16. Członkowie Rady Osiedla Okole zostali poinformowani o piśmie Nr 7/2014/wch z UM Bydgoszcz o podziale środków finansowych Rady Osiedla Okole na cele kulturalne w 2014 roku.
17. Rada Osiedla Okola po przeanalizowaniu pisma Nr 10/2014/wch postanowiła zaopiniować negatywnie pomysł przeznaczenia działki przy ulicy Nadrzecznej dz. Nr 7/1 w obrębie 61 na cel składowo-magazynowy. – Uchwała Nr 68/2014 (9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
18. Witold Schmidt zapoznał Radę Osiedla Okole ze stanem przygotowań do Festynu.
19. Anna Żelaśkiewicz poinformowała Radę Osiedla o stanie przygotowywania pomieszczenia pod siedzibą Rady Osiedla Okole na świetlicę środowiskową oraz o odpowiedzi z tej sprawie z UM Bydgoszcz- pismo Nr 11/2014/wch.
20. Zakończenie posiedzenia.

Sekretarz Rady Osiedla Okole
Robert Ciszewski


Protokół z IX posiedzenia Rady Osiedla Okole

2014-09-13 23:32:32

PROTOKÓŁ
Z IX POSIEDZENIA RADY OSIEDLA OKOLE
w dniu 4 marca 2014 roku

1. Przywitanie przybyłych na posiedzenie Członków Rady Osiedla Okola.
2. Podpisanie listy obecności przez Członków Rady Osiedla Okola i stwierdzenie kworum przez Przewodniczącego Rady.
3. Przyjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia porządku posiedzenia Rady Osiedla Okola w dniu 4 marca 2014r. – Uchwała Nr 53/2014 (13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
4. Odczytanie protokołu z VIII posiedzenia Rady Osiedla Okole w dniu 4 lutego 2014 roku, a następnie przyjęcie go przez Radę Osiedla. – Uchwała Nr 54/2014 (13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
5. Rada Osiedla Okole zgodnie z §20 ust. 2. Statutu Osiedla stwierdziła wygaśnięcie mandatu Emilii Foksińskiej wskutek zrzeczenia się przez Nią mandatu. – Uchwała Nr 55/2014 (13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
6. Rada Osiedla Okole zgodnie z §20 ust. 3. Statutu Osiedla podjęła uchwałę o wstąpienie na miejsce zwolnionego mandatu kandydata który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności. Jednocześnie Rada Osiedla Okole upoważniła Witolda Schmidta do przekazania podjętej Uchwały do Urzędu Miejskiego. – Uchwała Nr 56/2014 (13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
7. Powołanie Roberta Ciszewskiego na Sekretarza Rady Osiedla Okole. – Uchwała Nr 57/2014 (11 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujących się)
8. Witold Schmidt przedstawił informację na temat odsłonięcia tablicy księdza biskupa Jana Michalskiego.
9. Omówienie spraw związanych z pismami które wpłynęły do Rady Osiedla Okole, a w tym między innymi:
a. Prośba o dofinansowanie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Grunwaldzkiej – po krótkiej dyskusji Rada Osiedla Okole postanowiła zaprosić Przedstawiciela w/w Biblioteki na spotkanie. – Uchwała Nr 58/2014 (przyznać 600,- złotych - 1 głos, przyznać 400,- złotych - 1 głos, zaprosić na spotkanie - 11 głosów)
b. Prośba o dofinansowanie Drugiego Turnieju Mistrzów Halowych (4/2014/wch) – Rada Osiedla Okole postanowiła wesprzeć ten turniej kwotą 200,- przeznaczoną na zakup sprzętu sportowego. – Uchwała Nr 59/2014 (13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
10. Wysłuchanie informacji Anny Żelaśkiewicz na temat spotkania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji z Przedstawicielami Szkół z rejony Osiedla.
11. Informacja skarbnika Ireny Chmielewskiej na temat finansów Rady Osiedla Okole.
12. Dyskusja na temat zamontowania balustrady przy wejściu do siedziby Rady osiedla Okole – sprawę ma rozpoznać Witold Schmidt.
13. Przypomnienie zasad dotyczących „Niebieskiej Skrzynki” oraz „Zeszytu Dyżurów”.
14. Informacja Anny Żelaśkiewicz na temat festynu ekologicznego.
15. Przedstawienie przez Annę Żelaśkiewicz informacji dotyczącej organizacji spotkania z Kombatantami.
16. Anita Śmietanowska przedstawiła stan spraw załatwianych w ZDMiKP.
17. Omówienie przez Witolda Schmidta spraw związanych z organizowaniem Festynu.
18. Zakończenie posiedzenia.

Sekretarz Rady Osiedla Okole
Robert Ciszewski


Protokół z VIII posiedzenia Rady Osiedla Okole

2014-09-13 23:28:54

PROTOKÓŁ
Z VIII POSIEDZENIA RADY OSIEDLA OKOLE
W dniu 4 lutego 2014 roku

1. Przywitanie przybyłych na posiedzenie Członków Rady Osiedla Okola i Gości.
2. Podpisanie listy obecności przez Członków Rady Osiedla Okola i stwierdzenie kworum przez Przewodniczącego Rady.
3. Przyjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia porządku posiedzenia Rady Osiedla Okola w dniu 4 lutego 2014r. – Uchwała Nr 50/2014 (9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
4. Wysłuchanie wystąpienia Przedstawicielek Świetlicy Środowiskowej pragnących skorzystać z piwnicy siedziby Rady Osiedla Okole.
5. Wysłuchanie wystąpienia Marka Badtke – publicysty, autora książek, animatora kultury.
6. Wręczenie Członkom Rady Osiedla Okole zaproszeń na uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej ks. biskupa Jana Michalskiego w dniu 6 lutego 2014r.
7. Przypomnienie i omówienie niezałatwionych spraw z poprzedniego zebrania.
8. Informacja o ewidencji środków trwałych.
9. Sprawozdanie ze spotkania opłatkowego z emerytami, w którym uczestniczyła Anna Żelaśkiewicz.
10. Omówienie projektu konkursu fotograficznego pod roboczą nazwą "Rok na Okolu" i po dyskusji zatwierdzenie jego Regulaminu – Uchwała Nr 51/2014 (9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
11. Omówienie spraw zgłoszonych przez Anitę Śmietanowską.
12. Podjęcie uchwały o rozpoczęciu działań mających na celu zmiany wejścia do siedziby Rady Osiedla Okole – w tym zainstalowaniu balustrady – Uchwała Nr 52/2014 (9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
13. Omówienie przez Roberta Ciszewskiego spraw związanych ze stroną internetową.
14. Zakończenie posiedzenia.

Sekretarz Rady Osiedla Okole
Emilia Foksińska


Protokół z VII posiedzenia Rady Osiedla Okole

2014-09-13 23:26:39

PROTOKÓŁ
z VII zebrania Rady Osiedla Okole

1. Przywitanie przybyłych członków Rady oraz gości – P. Sobolewskiego oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej
a) pytania do funkcjonariuszy nt. :
• poziomu bezpieczeństwa w Sylwestra na obszarze osiedla,
• skuteczności nowopowstałego monitoringu.
2. Sporządzenie listy obecności – stwierdzenie kworum - 12/15 obecnych [załącznik nr 1]
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad [załącznik nr 2] - po uprzednim wprowadzeniu tegoż punktu oraz punktu o przyjęciu/lub nie protokołu z 3 grudnia 2013 r. - uchwała nr 44 przyjęta jednomyślnie (12/12)
4. Wysłuchanie protokołu z zebrania R.O. Okole z dn. 3 grudnia 2013 r.:
a) podjęcie uchwały o przyjęciu protokołu - uchwała nr 45 przyjęta jednomyślnie (12/12)
5. Wysłuchanie P. Sobolewskiego w sprawie organizacji uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej biskupa ks. Jana Michalskiego przy ul. Grunwaldzkiej.
6. Przypomnienie i omówienie nie załatwionych spraw z poprzedniego zebrania:
a) wyznaczenie Liderów Komisji oraz Zespołów R.O. Okole: [załącznik nr 3]
• Komisja Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej – P. Emilia Foksińska,
• Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji – P. Elżbieta Zalewska,
• Komisja Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska - P. Jerzy Woźniak,
• Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – P. Anita Śmietanowska,
• Zespół Promocji i Inicjatyw Osiedlowych - P. Robert Ciszewski,
• Zespół Budżetu i Spraw Administracyjnych - P. Irena Chmielewska.
b) omówienie wyjaśnień przedstawiciela „Orlika” przy ZS nr 3 nt. prośby o dofinansowanie w wysokości 1200 zł.
c) omówienie kwestii Facebooka
7. Omówienie odpowiedzi Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego na pismo członków R.O. Okole z dnia 28 XI 2013 roku wręczone na spotkaniu Prezydenta z mieszkańcami Okola i innych osiedli. [załącznik nr 4]
8. Informacja o ewidencji środków trwałych:
a) nadanie numeru inwentaryzacyjnego zakupionemu aparatowi fotograficznemu.
9. Podjecie uchwał w sprawie zamówionego w 2013 stołu do siedziby rady i kalendarza na 2014 rok:
a) podjęcie uchwały w sprawie zakupu stołu do siedziby R.O. Okole w cenie 250 zł w ramach środków działu 750 § 4210 - uchwała nr 46 – przyjęta jednomyślnie (12/12)
b) odroczenie kwestii kalendarza na kolejne zebrania.
10. Przedstawienie spraw bieżących i podjęcie stosownych Uchwał (prośby przychodzące).
a) brak próśb przychodzących.
11. Omówienie spotkania z Panią Prezydent Grażyną Ciemniak w sprawie podsumowania funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi po czterech miesiącach. [załącznik nr 5]
12. Omówienie Uchwały Rady Miasta z dnia 25 września 2013 roku ustanawiającej rok 2014 Rokiem Kanału Bydgoskiego:
a) zaproszenie od Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla Przewodniczącego R.O. Okole do uczestnictwa w Komitecie Organizacyjnym obchodów Roku Kanału Bydgoskiego [załącznik nr 6];
b) kwestia planowanych inicjatyw R.O. Okole:
• festyn osiedlowy 19 VI 2014 r. („Boże Ciało”),
• Osiedlowy Turniej Piłkarski przy LO 3.
13. Omówienie zadania które zostało wybrane przez mieszkańców w ramach programu
5/6 do realizacji w 2014 rok:
a) pismo od Prezydenta Miasta Bydgoszczy nt. zakończenia podliczania głosów w ramach wyboru przedsięwzięć programu „5/6”na rok 2014 – prośba do R.O. o współpracę przy analizie zgłoszeń. [załącznik nr 7 ]
b) informacja nt inicjatyw wybranej na Okolu - kontynuacja budowy sieci monitoringu na terenie osiedla,
c) informacja nt. wstępnej wysokości środków przysługujących osiedlu Okole w ramach programu „5/6” w roku 2014 - 155 980 zł [załącznik nr 8]
14. Kwestia zorganizowania spotkania z Kombatantami.
15. Omówienie kwestii dotyczących strony internetowej.
16. Zespoły problemowo- tematyczne, omówienie przygotowań do realizacji prac zgodnie z przyjętymi planami w 2014 roku:
a) święto ul. Śląskiej.
17. Wolne wnioski:
a) kwestia organizacji busa ze stacji krwiodawstwa;
b) kwestia organizacji konkursu fotograficznego na oficjalnej witrynie internetowej R.O. Okole;
c) przedstawienie pisma z prośbą o zamontowanie poręczy przy wejściu do siedziby R.O. / pomieszczenia bankomatu wystosowane do PKO Banku Polskiego [załącznik nr 9];
d) relacja Emilii Foksińskiej z finałowej konferencji projektu w ramach środków UE „Nic o nas bez nas”, która odbyła się 6. XII 2013 r.
e) podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji budowy systemu monitoringu w ramach programu „5/6” - uchwała nr 47 (12/12)
f) podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków na organizację obchodów odsłonięcia tablicy upamiętniającej biskupa Jana Michalskiego – uchwała nr 48 (12/12)
g) podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków na dofinansowanie wydania kalendarza o Kanale Bydgoskim – uchwała nr 49 (12/12)
18. Zakończenie posiedzenia.

Sekretarz Rady Osiedla Okole
Emilia Foksińska


Protokół z VI posiedzenia Rady Osiedla Okole

2014-01-08 21:55:15

PROTOKÓŁ
z VI Posiedzenia Rady Osiedla Okole
Bydgoszcz, 3 grudnia 2013 r.

1. Przywitanie przybyłych członków Rady oraz gości – Wojciecha Sobolewskiego oraz Janusza Complaka.
2. Podpisywanie listy obecności [załącznik nr 1]. Stwierdzenie kworum (12 osób obecnych).
3. Przyjęcie porządku obrad - po uprzednim wprowadzeniu tegoż punktu. Jednomyślnie przyjęta uchwała nr 32 [załącznik nr 2].
4. Odczytanie protokołu z dnia 5 listopada 2013r.
a) podjęcie uchwały o nie przyjęciu protokołu, skierowania go do poprawki – uchwała nr 33 (4 głosy za /6 przeciw/ 2 osoby wstrzymały się od głosu).
5. Wysłuchanie prośby-apelu Wojciecha Sobolewskiego w sprawie odsłonięcia tablicy upamiętniającej biskupa Jan Michalskiego zasłużonego Okolanina urodzonego przy ul. Grunwaldzkiej 39 [załącznik nr 3].
a) propozycja dofinansowania wydrukowania zaproszeń na uroczystość – luty 2014.
6. Przedstawienie spraw bieżących i podjęcie stosownych uchwał, próśb przychodzących:
a) wystąpienie Janusza Complaka – byłego zasłużonego członka Rady oraz przedstawienie przez niego pamiątek i odznaczeń dotyczących lokalnej samorządności;
b) po przedyskutowaniu poprawek do protokołu oraz przyjęciu ich przez protokolanta – jednomyślne podjęcie uchwały o przyjęciu protokołu z dn. 5 listopada 2013 r. - uchwała nr 34;
c) odczytanie i przyjęcie protokołu z 26. listopada 2013 r. uchwała nr 35 (10/0/1).
d) odczytanie próśb w sprawie dofinansowań ze:
• Specjalnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 – o 400 zł - na aukcję dzieł sztuki [załącznik nr 4],
• Specjalnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 – o 300 zł – na wodzireja [załącznik nr 5],
• Zespołu Szkół nr 6 - o 250 zł - na sportowy turniej mikołajkowy [załącznik nr 6],
• „Orlika” przy Zespole Szkół nr 3 – o 1200 zł – na objęcie patronem 2 drużyn, piłkarskich,
• „Orlika” przy Zespole Szkół nr 3 - o 300 zł - na turniej z okazji Narodowego Dnia Sportu [załącznik nr 7].
7. Omówienie planu działania i podjęcie stosownych uchwał w celu realizacji wydatków do końca 2013 roku:
a) podział kwoty z działu opieki społecznej (z działu 852 par. 3110) po 1350 zł czterem szkołom: ZS nr 6, SP nr 10 , Specjalnej Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5, Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu nr 3 – jednomyślne podjęcie uchwały nr 36,
b) przytoczenie wniosku z LO nr 3 o 498 zł na zakup na pomocy szkolnych - jednomyślne podjęcie uchwały nr 37 o przyznaniu wnioskowanej kwoty – ze środków działu 801 par. 4210,
c) jednomyślne podjęcie uchwały nr 38 (9/9) - o przeznaczaniu 200 zł na zakup szafek do siedziby R.O. Okole - ze środków działu 750 r. 75095 par. 4210,
d) jednomyślne podjęcie uchwały nr 39 (9/9) – w sprawie przedłużenia zakupu usługi hostingu na rok 2014 w cenie 98 zł - ze środków działu 750 rozdz. 75095, par. 4300,
e) jednomyślne podjęcie uchwały nr 40 (9/9) - w sprawie przeznaczenia 500 zł na zorganizowanie spotkania wigilijnego R.O. z mieszkańcami – ze środków działu 750 par. 4210,
f) podjęcie uchwały nr 41 (8/0/1) osoba wstrzymała się od głosu) – o zakupie expressu przelewowego - ze środków działu 750 par. 4210 - w wysokości do 700 zł przy zakupie łącznym wraz z zakupem aparatu fotograficznego (uchwała nr 42)
g) jednomyślne podjęcie uchwały nr 42 (9/9)- o zakupie aparatu fotograficznego - ze środków działu 750 par. 4210 - w wysokości do 700 zł przy zakupie łącznym wraz z zakupem expressu przelewowego (uchwała nr 41)
h) jednomyślne podjęcie uchwały nr 43 – w sprawie przeznaczenia 150 złotych na zakup lampek choinkowych - ze środków działu 750 par. 4210.
8. Omówienie m.in. z Komisją ds. edukacji planowanego systemu grantowego przyznawania środków szkołom.
9. Omówienie przebiegu spotkania z Prezydentem Rafałem Bruskim dnia 28 listopada:
a) informacja o wystosowanym piśmie (oczekiwanie na odpowiedź).
10. Omówienie programu 5/6 Budżet Obywatelski:
a) plan działania m.in. dla Zespołu ds. inicjatyw osiedlowych - w sprawie rozpowszechnienia;
b) wystosowanie pisma do Urzędu Miasta z zapytaniem ile środków zostało wydanych na zrealizowanie monitoringu na Okolu w roku 2013;
c) informacja o przekazaniu spraw Prezydentowi – opisanych w e-mailu od Anity Śmietanowskiej;
d) omówienie pisma z odpowiedzią od Zarządu Dróg Miejskich [załącznik nr 8].
e) odczytanie pisma od Prezydenta Miasta w sprawie programu 5/6 [załącznik nr 9].
11. Omówienie prowadzenie dokumentacji przez Skarbnika i Sekretarza i udzielania informacji - wytyczne:
a) podawanie nr paragrafów,
b) archiwizacja,
c) kwestia strony www i facebooka.
12. Omówienie planów pracy zespołów problemowo–tematyczne (komisji):
a) tworzenie planów inicjatyw na 2014,
b) wyznaczenie „Liderów” w poszczególnych zespołach.
13. Omówienie Księgi Dyżurów:
a) wizyta mieszkańca w sprawie pisma do Zarządu Dróg Miejskich - sprawa omówiona w pkt. 10 d) tegoż Protokołu.
14. Kwestia spotkań członków R.O. z ciekawymi ludźmi – w toku.
15. Omówienie przez P. Hannę Nowakowską akcji Gwiazdka 2013 – oświetlenie świąteczne:
a) kwestia Zakupu Nagród w postaci art. biurowych.
16. Wolne wnioski i pytania:
a) zaproszenie z WSG - na finał projektu „Nic o nas bez nas” 6 grudnia 2013 r. [załącznik nr 10]
b) Pismo od Prezydentem nt. roku Kanału Bydgoskiego.
17. Zakończenie zebrania

Sekretarz Rady Osiedla Okole
Emilia Foksińska


Porządek obrad na VI posiedzenie Rady Osiedla Okole

2014-01-08 21:34:00

Porządek Posiedzenia w dniu 03.12.2013
1. Przywitanie przybyłych członków rady.
2. Podpisanie listy obecności i sprawdzenie kworum w celu podejmowania Uchwał.
3. Odczytanie i przyjęcie protokołu ze spotkania ROO z dnia 05 listopada i 26 listopada. /Sekretarz/
4. Wysłuchanie prośby-apelu Wojciecha Sobolewskiego w sprawie odsłonięcia tablicy upamiętniającej biskupa Jan Michalskiego zasłużonego Okolanina urodzonego przy ul. Grunwaldzkiej 39.
5. Strona internetowa i facebook (porządek obrad ,protokoły, uchwały ,informacje na facebook). /R.Ciszewski , A.Śmietanowska/
6. Przedstawienie spraw bieżących i podjecie stosownych Uchwał/prośby przychodzące/.
7. Omówienie planu działania i podjecie Uchwał w celu realizacji wydatków do końca 2013 roku.
8. Omówienie oraz podjecie Uchwały w sprawie ogłoszenia przez ROO konkursów na grant dla szkół znajdujących się w obrębie działania ROO na I półrocze 2014 rok. /Komisja Edukacji ,kultury ,Sportu i Rekreacji/
9. Omówienie przebiegu spotkania z Prezydentem Rafałem Bruskim z dnia 28 listopada.
10. Omówienie programu 5/6 Budżet Obywatelski - plan działania .
11. Prowadzenie dokumentacji przez Sekretarza i Skarbnika ROO
- wytyczne,
- podawanie nr paragrafu z planu wydatków w podejmowanych Uchwał,
- archiwizowanie,
- strona internetowa.
12. Zespoły problemowo–tematyczne (komisje) plany inicjatyw na 2014 - liderzy.
13. Księga dyżurów /wpisy – interwencje/ ustalenie i przyjęcie zasad postępowania.
14. Spotkania członków rady z ciekawymi ludźmi.
15. Gwiazdka 2013 oświetlenie świąteczne. /Hanna Nowakowska/
16. Propozycja weryfikacji. /Janusz Krukiewicz/
16. Wolne wnioski i pytania.
17. Zakończenie spotkania.


Protokół z V posiedzenia Rady Osiedla Okole

2014-01-06 19:37:46

PROTOKÓŁ
z V (nadzwyczajnego) Posiedzenia Rady Osiedla Okole
Bydgoszcz, 26 listopada 2013 r.

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie kworum (załącznik nr 1).

3. Omówienie sprawy wyklejenia witryn siedziby ROO.

4. Omówienie spraw organizacyjnych:
a. Przekazanie przez Przewodniczącego osobom odbywającym dyżury wytycznych dotyczących postępowania ze zgłoszeniami mieszkańców,
b. Omówienie nowej formuły miejskiego programu realizacji inwestycji na osiedlach 5/6,
c. Omówienie sprawy abonamentu za wodę,
d. Omówienie lokalizacji kamer wideomonitoringu zbudowanych w ramach programu 5/6:
d.i. Garbary/królowej Jadwigi,
d.ii. Jackowskiego/Śląska/Garbary,
d.iii. Śląska/Graniczna.
e. Mariusz Kowalewski zgłosił potrzebę zlokalizowania kolejnych kamer w rejonie ulicy Kraszewskiego,
f. Elżbieta Zalewska przypomniała o konieczności instalacji kamer w zachodniej części Okola m.in. w okolicach ulicy Staroszkolnej, gdzie, jej zdaniem, jest gotowa infrastruktura w postaci światłowodów.

5. Omówienie sprawy likwidacji środków trwałych Rady Osiedla Okole, których nie wykazała inwentaryzacja podczas przekazania mienia Rady nowo wybranym władzom.

6. Głosowanie w sprawie zakupu stołów do siedziby ROO:
a. Uchwała nr 28 – decyzja o zakupie - 11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, przy 11 obecnych,
b. Przyporządkowanie realizacji wydatku w budżecie – dział 750, rozdział 75095 §4210.

7. Omówienie prac i planów Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego ROO:
a. Uchwała nr 29 – plan pracy dla komisji – 11/0/0 przy 11 obecnych,
b. Załącznik do uchwały nr 2 w postaci planu pracy.

8. Przedstawienie tematów „internetowych” – Robert Ciszewski:
a. Omówienie bieżącej sytuacji i statystyk strony internetowej osiedla, przypomnienie o możliwości samodzielnej publikacji wiadomości,
b. Omówienie odebranej poczty elektronicznej:
b.i. Interwencja mieszkańca w sprawie regularnie pojawiającej się głębokiej kałuży przy siedzibie ROO – przekazano do komisji problemowej do spraw dróg,
b.ii. Interwencja mieszkańca w sprawie konieczności trwałego oddzielenia słupkami drogowymi jezdni od chodnika przy ulicy Grunwaldzkiej 70-78, gdzie poprzez niekontrolowany ruch pojazdów powstaje niebezpieczeństwo dla pieszych – przekazano do komisji problemowej do spraw dróg,
b.iii. Odczytanie podziękowań za pomoc od organizatorów turnieju sportowego.

9. Krótkie przedstawienie pomysłu na przygotowanie opracowania o „Zasłużeni Okolanie” o znanych i cenionych osobach, które zamieszkiwały Okole.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyklejenie witryn siedziby ROO:
a. Uchwała nr 30– wyrażenie zgody na realizację wg projektu przedstawionego przez Przewodniczącego – 11/0/0 przy 11 (dział 750 rozdział 75095 § 4210).

11. Omówienie sprawy spotkania świątecznego. Prośba do komisji problemowej do spraw opieki społecznej o przedstawienie propozycji realizacji przedsięwzięcia.

12. Omówienie prośby SP 10 o sfinansowanie zakupu choinki i lampek choinkowych. Zadecydowano o wypożyczeniu szkole lampek będących w posiadaniu ROO.

13. Omówienie prośby o ufundowanie nagród w konkursie plastycznym w SP 10:
a. Wyrażono zgodę na pomoc poprzez przekazanie dostępnych ROO materiałów.

14. Podjęcie uchwały o zakupie artykułów biurowych i papierniczych na potrzeby ROO:
a. Uchwala nr 31 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie 240 zł na artykuły biurowe i papiernicze – 10/0/1, przy 11.

15. Dyskusja na temat wolnych wniosków:
a. Przedstawienie koncepcji zorganizowania w roku 2014 konkursu na grant dla organizatorów konkursów, turniejów i in., dzięki któremu usystematyzowana zostanie sprawa pomocy ROO dla tego typu przedsięwzięć.

16. Zamknięcie zebrania

Jerzy Woźniak
Emilia Foksińska


Protokół z IV posiedzenia Rady Osiedla Okole

2014-01-06 19:16:00

PROTOKÓŁ
z IV zebrania Rady Osiedla Okole
Bydgoszcz, 5 listopada 2013r.

1. Przywitanie przybyłych Członków Rady - funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariusza Policji będącego Dzielnicowym na obszarze Osiedla Okole.

2. Podpisywanie listy obecności i stwierdzenie kworum w celu podejmowania uchwał. [załącznik nr 1]

3. Jednomyślne przyjęcie proponowanego porządku obrad – po uprzednim ustaleniu wprowadzenia doń tegoż punktu. [załącznik nr 2], (uchwała nr 21) 12/12

W związku z możliwością skonsultowania się z przybyłymi funkcjonariuszami, w wyniku wspólnej decyzji obecnych członków Rady, zaczęto omawiać punkt 9. przyjętego porządku obrad.

9. Omówienie zakresu działań roboczych zespołów problemowo-tematycznych (planu inicjatyw 2013/2014).
– tryb/wizja pracy - inicjatywa tj. oddolne opracowanie planów, wizji, propozycji działań w ramach swojego zespołu/grupy kierowanych do całej R.O. Okole na zebraniach oraz do podmiotów i jednostek zewnętrznych - np. porządek przy prawym brzegu Brdy – pismo, interwencja do Urzędu Miasta jako inicjatywa zespołu roboczego,
– przykładowe inicjatywy w postaci: mammobusów, zwiększenia ilości śmietników np. na ul. Łokietka, spotkań mieszkańców z Naczelnikiem Prewencji.

W związku z okazją porozmawiania z funkcjonariuszami w sposób szerszy omówiono kwestie związane z bezpieczeństwem oraz inicjatywami dążącymi do jego zwiększenia:
– kwestia sklepu przy ul. Łokietka – przekazanie informacji do funkcjonariuszy,
– oświetlenie ul. Łokietka,
– kursy samoobrony.

4. Przyjęcie protokołu z III zebrania R.O. Okole z dnia 1 października 2013r. (uchwała nr 22) 12 głosów za, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

5. Przedstawienie spraw bieżących i podjęcie stosownych uchwał:
– skarga mieszkańców na problem wokół sklepu monopolowego przy ul. Łokietka – zgłoszenie służbom oraz zamiar rozwijania sieci osiedlowego monitoringu;
– zapoznanie się z pismem ze S.P. Nr 10 – wniosek o 400 zł na dofinansowanie szkolnej loterii fantowej na rzecz WOŚP [załącznik nr 3]
– odrzucenie uchwałą ww. wniosku (uchwała nr 23) za udzieleniem dofinansowania głosowały 2 osoby, 8 osób przeciwko, 2 osoby wstrzymały się od głosu – jednocześnie zdecydowano o skierowaniu pisma zwrotnego, zawierającego przyczynę odrzucenia;
– pismo ze S.P. nr 10 – wniosek dofinansowanie lub wsparcie nagrodami rzeczowymi konkursu „Bydgoszcz moje Miasto ”, [załącznik nr 4]
– podjęcie uchwały w sprawie ww. wniosku o udzieleniu dofinansowania w wysokości 200 zł (z działu 801 Planu Wydatków R.O. Okole) oraz przekazania 9 książek jako nagród rzeczowych (uchwała nr 24), 12 głosów za, 1 osoba wstrzymała się od głosu;
– zapoznanie się z pismem od Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej nt. problemu parkujących samochodów na ulicy Młyńskiej utrudniających przejście [załącznik nr 5] - zajęte stanowisko Rady: skontaktowanie się z Policji i Strażą Miejską przez właściwą Komisję roboczą + oraz decyzja o skierowaniu pisma zwrotnego do nadawców.
– zwrócenie uwagi na potrzeby lokalnego biznesu oraz osób pracujących w okolicy – propozycje rozwiązania problemu poprzez stworzenie miejsc parkingowych, parkingu np. w ramach programu inicjatyw lokalnych „5 na 6”, plany zwrócenia się do przedstawicieli biznesu – pomysły przekazane do opracowania przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego;
– informacja o skierowaniu pisma w imieniu R.O. Okole Banku PKO BP w sprawie samozamykaczy oraz zamka do wejścia na kartę bankomatową; [załącznik nr 6]
– zapoznanie się z zaproszeniem z Urzędu Miasta na. podsumowanie akcji „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni” [załącznik nr 7]

W związku z przybyciem na zebranie w charakterze gościa autora projektu graficznego oznaczenia i ozdobienia zewnętrznej części siedziby R.O. Okole, zaczęto omawiać punkt 13 Porządku Obrad:

13. Propozycja zmiany dotyczącej wyklejenia ściany wejściowej do pomieszczeń Rady.
– zapoznanie się z wizją projektu - m.in. mapa w sepii w centralnej części + zdjęcia członków Rady.
– przewidywana kwota: około 600 zł netto, 738 zł brutto
– podjęcie uchwały w sprawie zrealizowania projektu wyklejenia siedziby Rady (ze środków działu 750 rozdziału 75095 paragrafów 4210 i 4300 Planu Wydatków R.O. Okole) (uchwała nr 25) 13 głosów za / na osób 13 biorących udział w głosowaniu.

W związku z nagłą potrzebą reakcji Rady na upływający termin zgłoszenia Urzędowi Miasta decyzji w sprawie przesunięć środków finansowych pozostających w dyspozycji R.O. Okole w ramach poszczególnych działów Planu Wydatków, w celu uniknięcia niewykorzystania wszystkich przysługujących środków zaczęto omawiać punkt 21 Porządku obrad:

21. Wolne wnioski i pytania:
– biorąc pod uwagę rozmieszczenie pozostających w dyspozycji Rady środków finansowych w poszczególnych działach i paragrafach budżetu oraz pozostający, krótki czas na ich wydatkowanie, a także planowane przedsięwzięcia Rady, postanowiono jednomyślnie uchwałą zagospodarować pozostałe środki w poniższy sposób:
1) Środki zgromadzone w dziale 750 na paragrafach 4430, 4360, 4300 i 4260, w łącznej wysokości 770,- zł. , przenieść na paragraf 4210.
2) Kwotę 690,- zł. w dziale 801, przenieść z paragrafu 4300 na 4210.
3) Kwotę 1.205,- zł. z działu 926 paragraf 4210, przenieść do działu 852 paragraf 3110.
4) Kwoty z paragrafów 4210 i 4260 działu 921 w łącznej wysokości 713,45 zł., przenieść do działu 852 paragraf 3110, zaś pozostającą w tym dziale (921) w paragrafie 4300 kwotę 2.100,- zł., przenieść do działu 750 paragraf 4210
oraz upoważnić Skarbnika R.O. Okole P. Irenę Chmielewską do przedłożenia wymaganego wniosku w Urzędzie Miasta. (uchwała nr 26).

6. Omówienie informacji o sposobie funkcjonowania strony internetowej Rady Osiedla przez R. Ciszewskiego.

7. Likwidacja środków trwałych w tym aparatu fotograficznego Kodak
– podjęcie uchwały o zdjęciu środka trwałego w postaci aparatu fotograficznego Kodak ze stanów posiadania R.O. Okole (uchwała 27) 13 głosów za, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
– informacja o przekazaniu drukarki do dyspozycji Sekretarza Rady P. E. Foksińskiej (aktualne stany).

8. Omówienie tematów zaproponowanych przez Sekretarza Rady:
a) propozycja poparcia przez Radę pomysłu "Kanał Bydgoski na billboardy" - opisanego przez Gazetę Wyborczą;
b) propozycja zakupu art. papierniczych - papier oraz foliowe koszulki na dokumenty - o ile Rada nie ma w posiadaniu takowych;
c) kwestia zgłaszania (sygnalizowania) wyjścia członka Rady z zebrania;
d) kwestie redagowania dokumentów - podawanie nr paragrafu wydatków z Planów Wydatków;

10. Omówienie przez Przewodniczącego P. J. Dopierałę kwestii zgłaszanie tematów do porządku zebrań Rady.

11. Omówienie sposobu prowadzenia finansów Rady przez Skarbnik.

12. Omówienie nowego wpisu w Księdze wpisów.

14. Omówienie korespondencji z Niebieskiej skrzynki.

15. Kwestia flag przed siedzibą Rady - w toku załatwiania.

16. Z cyklu „spotkań członków Rady z ciekawymi osobami” – informacja o planowanym spotkaniu z radnym Rady Miast o okręgu Okola, byłym wiceprezydentem Bydgoszczy Maciejem Grześkowiakiem.

17. Kwestia zagospodarowania piwnicy przynależącej do siedziby Rady – temat do dalszych rozważań.

18. Omówienie propozycji zorganizowania Święta ulicy Śląskiej:
– miejsce,
– kwestia zamknięcia ulicy,
– pozyskanie wystawców.

19. Omówienie propozycji sprzątania Kanału Bydgoskiego
– plan synchronizacji wszystkich szkół - pod nadzorem Rady.

20. Gwiazdka 2013:
– omówienie oświetlenie świątecznego – propozycji P. H. Nowakowskiej;
– omówienie zorganizowania obchodów dla dzieci,
– propozycja świątecznej akcji Rady.

21. Wolne wnioski:
– zapowiedź spotkania Prezydenta Miasta z mieszkańcami osiedli: Okole, Miedzyń, Wilczak, Jary Prądy, 28 listopada, od godz. 18, w Zespole Szkół nr 29, przy ul. Słoneczna 26;
– ustne sprawozdanie Przewodniczącego Rady J. Dopierały z finału akcji „Profilaktyka Roku 2013” w Operze Nova (wykład prof. Ossowskiego); [załącznik nr 8]
– omówienie planowanych, najbliższych, drobnych wydatków;
– omówienie propozycji ocieplenia siedziby Rady oraz ogrzewania
– rozdanie przez Przewodniczącego legitymacji członków R. O. Okole.

22. Zakończenie zebrania.

Sekretarz R.O. Okole
Emilia Foksińska


Propozycja porządku obrad na V posiedzenie Rady Okola

2013-11-27 23:00:59

Propozycja porządku posiedzenia 26.11.2013
1. Przywitanie przybyłych członków rady.
2. Podpisanie listy obecności i sprawdzenie kworum w celu podejmowania uchwał.
3. Przypomnienie niezałatwionych spraw z poprzedniego zebrania.
4. Omówienie przygotowań do spotkania z Prezydentem Miasta Bydgoszczy (28.11.2013)
5. Informacja o likwidacji środków trwałych (braki stwierdzane podczas inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w tym aparat fotograficzny Kodak.
6. Propozycja podjęcia uchwały w sprawie zamówienia stołów (wyposażenie biura Rady).
7. Zespoły problemowo-tematyczne, omówienie zaawansowania prac w zakresie tworzenia planów działania w 2014 roku w poszczególnych zespołach.
8. Strona internetowa.
9. Zasłużeni Okolanie – informacja w zakresie tworzonego opracowania.
10. Przedstawienie spraw bieżących i podjęcie stosownych Uchwał (prośby przychodzące).
11. Sprawy różne - wolne wnioski.
12. Zakończenie posiedzenia.


Propozycja porządku obrad na IV posiedzenie Rady Okola

2013-11-04 20:53:11

Porządek zebrania 05.11.2013
1. Przywitanie przybyłych Członków Rady.
2. Podpisanie listy obecności i sprawdzenie kworum w celu podejmowania Uchwał.
3. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego spotkania Rady.
4. Przedstawienie spraw bieżących i podjęcie stosownych Uchwał (prośby przychodzące).
5. Informacja o sposobie funkcjonowania strony internetowej Rady Osiedla – R. Ciszewski.
6. Likwidacja środków trwałych w tym aparatu fotograficznego Kodak - podjęcie Uchwały.
7. Sekretarz Rady:
a) Poparcie przez Radę pomysłu "Kanał Bydgoski na billboardy" - opisanego przez Gazetę Wyborczą,
b) Zakup art. papierniczych - papier oraz foliowe koszulki na dokumenty - o ile Rada nie ma w posiadaniu takowych,
c) Zgłaszanie (sygnalizowanie) wyjścia Członka Rady z zebrania,
d) Podawanie nr paragrafu wydatków z Planów Wydatków - czy mają być uwzględnione w protokole.
8. Omówienie zakresu działań roboczych zespołów problemowo-tematycznych (plan inicjatyw 2013/2014).
9. Zgłaszanie tematów do porządku zebrań Rady.
10. Skarbnik Rady – sposób prowadzenia finansów Rady.
11. Księga wpisów.
12. Propozycja zmiany dotyczącej wyklejenia ściany wejściowej do pomieszczeń Rady - projekt (zdjęcia Członków Rady).
13. Niebieska skrzynka przed siedzibą Rady.
14. Flagi na budynku siedziby Rady (Polski i miasta).
15. Spotkania Członków Rady z ciekawymi Ludźmi.
16. Piwnice Rady - propozycje.
17. Propozycja zorganizowania "święta kiełbasy śląskiej" na ul.Śląskiej w 2014 roku.
18. Propozycja zorganizowania sprzątania Kanału Bydgoskiego przy wsparciu Szkół.
19. Gwiazdka 2013 oświetlenie świąteczne - Hanna Nowakowska.
20. Wolne wnioski i pytania.
21. Zakończenie spotkania.


Protokół z III posiedzenia Rady Osiedla Okole

2013-11-03 22:33:36

PROTOKÓŁ
z III zebrania Rady Osiedla Okole
Bydgoszcz, 1 października 2013 r.

1. Otwarcie posiedzenia przez Zastępcę Przewodniczącego R.O. Okole Jerzego Woźniaka:
- powitanie gości: Gabrieli Grzegorowskiej oraz Anny Guzak – Dyrektor oraz Wicedyrektor ZS nr 6 (SP 45) przy ul. Staroszkolnej 12.

2. Sporządzenie listy obecności - stwierdzenie kworum. [załącznik nr 1]

3. Jednomyślne uchwalenie proponowanego porządku obrad [załącznik nr 2], (uchwała nr 14).

4. Przedstawienie protokołu z II posiedzenia R.O. Okole z 24 września 2013 roku [załącznik nr 3].

5. Jednomyślne przyjęcie protokołu z II posiedzenia R.O. z 24 września 2013 roku. (uchwała nr 15).

6. Wystąpienie Gabrieli Grzegorowskiej, Dyrektora ZS nr 6:
- kwestie poruszone przez Dyrektor:
• podsumowanie dotychczasowej współpracy R.O. Okole ze szkołą oraz podziękowania;
• podkreślenie wkładu ZS nr 6 w życie osiedla (w tym przypomnienie o uzyskaniu 23 maja 2013 r. przez szkołę imienia Kanału Bydgoskiego);
• kwestia tzw. „budżetu obywatelskiego” - zapytanie o „budżet...” oddany do dyspozycji R.O. Okole na rok 2013 oraz przytoczenie na postawie doniesień prasowych przykładów przeznaczenia „budżetu...” na potrzeby placówek szkolno-wychowawczych na osiedlu Szwederowo (m.in. SP nr 63);
• zgłoszenie zapotrzebowania na kwotę około 41 tysięcy złotych na remont oraz przebudowę (w tym stworzenia podjazdu dla osób niepełnosprawnych) wejścia do ZS nr 6 - prośba o ujęcie tego celu wyżej wspomnianym „budżecie obywatelskim”;
• plany co do obchodów Roku Kanału Bydgoskiego;
• zaproszenie na obchody Święta Komisji Narodowej.
- zajęcia stanowiska przez członków Rady nt. poruszonych wyżej kwestii: udzielenie ogólnych informacji na temat tzw. „budżetu obywatelskiego” miasta oraz R.O. Okole na rok 2013 – projekt rozszerzenia osiedlowego monitoringu, przewidywania co do ewentualnego, przyszłego „budżetu obywatelskiego”;
- deklaracja skierowania przez R.O. Okole pisma do Urzędu Miasta w celu poparcia inwestycji przebudowy wejścia do ZS nr 6;
- dyskusja.

7. Omówienie projektu uchwały w sprawie wstępnych planów finansowych R.O. Okole na rok 2014:
- przyjęcie Planów Wydatków Rady Osiedla Okole na rok 2014 (uchwała nr 16) - 11 głosów za na 11 osób biorących udział w głosowaniu.

8. Omówienie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji i Zespołów roboczych R.O. Okole. [załącznik nr 4]
9. Omówienie projektu pisma informującego o ukonstytuowaniu nowej R.O. Okole oraz jego potencjalnych adresatów.

10. Omówienie udziału członków R.O. Okole w corocznej kweście na rzecz Cmentarza Starofarnym organizowanej wraz z Towarzystwem Miłośników Miasta Bydgoszczy dnia 1 listopada 2013 r.
- propozycja Prezesa TMMB Jerzego Derendy,
- organizacja.

11. Dyskusja na temat długofalowych celów pracy Rady oraz przekazanie wytycznych do opracowania Komisjom i Zespołom problemowym:
- pomysł wydania publikacji (książki) o słynnych, ciekawych mieszkańcach Okola,
- pomysł rewitalizacji prawego brzegu Brdy na odcinku od Mostów Kolejowych do Mostu Królowej Jadwigi,
- pomysł rewitalizacji parku przy Placu Chełmińskim,
- pomysł bożonarodzeniowego wystroju.

12. Wolne wnioski:
- kwestia uchwalenie przez Radę Miasta roku 2014 Rokiem Kanału Bydgoskiego;
- zapoznanie się z pismem od Mieczysława Przybysza z 3 L.O. wnioskującego o dofinansowanie turnieju Orlika oraz objęcia go patronatem przez R.O. Okole; [załącznik nr 5]
- kwestia chęci zorganizowania spotkania przez nowego Dyrektora S.P. Nr 10 z przedstawicielami R.O. Okole w siedzibie tejże szkoły;
- kwestia pisma do Banku PKO B.P.. w sprawie umożliwienia użytkowania uchwytów do flag, przed siedzibą R.O. Okole;
- podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania turnieju Orlika przy 3 LO kwotą 300 złotych oraz objęcia go patronatem przez R.O. Okole (uchwała nr 17) - 11 głosów za na 11 osób biorących udział w głosowaniu;
- powołanie Komisji i Zespołów roboczych R.O. Okole w określonym składzie osobowym (uchwała nr 18) - 12 głosów za na 12 osób biorących udział w głosowaniu;
- omówienie problemu zgłaszanego przez mieszkańców – kwestia nieestetycznej witryny nieużytkowanej nieruchomości w sąsiedztwie siedziby R.O. Okole;
- zapoznanie się z pismem od ZS Nr 6 dotyczącego prośby o dofinansowanie „Jasełek na Okolu 2013” kwotą 350 zł; [załącznik nr 6]
- podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania „Jasełek na Okolu 2013” w ZS Nr 6 kwotą 350 zł (uchwała nr 19) - 11 głosów za na 11 osób biorących udział w głosowaniu.
- omówienie pisma od Oddziału „O” przy SP Nr 10 dotyczącego prośby o dofinansowanie zakupu gier dydaktycznych i sportowych kwotą 1000 złotych; [załącznik nr 7]
- podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania zakupu gier dydaktycznych i sportowych dla Oddziału „O” przy SP Nr 10 kwotą 323zł (uchwała nr 20) - 11 głosów za na 11 osób biorących udział w głosowaniu;
- przedstawienie zaproszenia z ZS nr 6 na obchody Święta Edukacji Narodowej.

13. Zamknięcie zebrania.

Emilia Foksińska
Sekretarz R.O.


Propozycja porządku obrad na III posiedzenie Rady Okola

2013-10-15 00:10:51

Porządek zebrania w dn. 01.10.2013r.
1. Otwarcie posiedzenia
2. Stwierdzenie kworum
3. Uchwalenie porządku obrad
4. Przedstawienie protokołu z II posiedzenia ROO 24/09/2013
5. Przyjęcie protokołu z II posiedzenia ROO 24/09/2013
6. Wystąpienie Gabrieli Grzegorowskiej, p.o. Dyrektora ZS nr 6 przy ul. Staroszkolnej 12
7. Projekt uchwały w sprawie wstępnych planów finansowych ROO na rok 2014
8. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji i Zespołów roboczych ROO
9. Przedstawienie projektu pisma informującego o ukonstytuowaniu nowej ROO
10. Dyskusja na temat zaangażowania ROO w coroczną kwestę na cmentarzu Starofarnym
11. Dyskusja na temat długofalowych celów pracy Rady oraz przekazanie wytycznych do opracowania Komisjom i Zespołom problemowym
12. Wolne wnioski
13. Zakończenie posiedzenia


Protokół z II posiedzenia Rady Osiedla Okole

2013-10-10 00:07:40

PROTOKÓŁ z II zebrania Rady Osiedla Okole
Bydgoszcz, 24 września 2013 r.

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego R.O. Okole Jana Dopierałę:
- powitanie gościa Tomasz Izajasza;
- przedstawienie się członków Rady.

2. Podpisywanie listy obecności przez przybyłych członków [załącznik nr 1]. Stwierdzenie obecności 13 z 15 członków Rady. Stwierdzenie kworum.
2.2. Odczytanie proponowanego porządku obrad przez Przewodniczącego R.O. Okole:
- jednomyślne przyjęcie porządku obrad (uchwała nr 10) [załącznik nr 2].

3. Sprawdzenie i potwierdzenie danych teleadresowcych członków Rady.
3.2. Odczytanie protokołu z 18 września 2013 r.
- uwagi;
- jednomyślne przyjęcie (uchwała nr 11).
3.3. Odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Witolda Schmitda protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 24 września 2013r. [załącznik nr 3].

4. Omówienie poprzedniej kadencji R.O. Okole przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Witolda Schmitda.

5. Dyskusja nad propozycjami zmiany trybu pracy R.O. Okole:
- apel o bardziej aktywną dyskusję;
- programy aktywizujące lokalną społeczność np. 5/6;
- zmiana sposobu komunikacji – Internet;
- kwestia Facebooka;
- kwestia forum.

6. Omówienie powołania roboczych zespołów problemowo-tematycznych - propozycja 4 komisji:
1) Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej,
2) Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji,
3) Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska
4) Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
oraz 2 grup:
1) Promocji i Inicjatyw Osiedlowych
2) Budżetu i Administracji.

7. Omówienie propozycji spotkań Skarbnika oraz Sekretarza ze swoimi poprzednikami (Wojciechem Konczalem, Danutą Rospond).

8. Omówienie trybu pracy (prowadzenie i przechowywanie sprawozdań i podjętych uchwał Internet) Sekretarza.

9. Omówienie trybu pracy (sposób prowadzenia spraw związanych z finansami Rady, Internet) Skarbnika.

10. Omówienie grafiku dyżurów, trybu postępowania w przypadku nieobecności (zapowiadanie, zamiany). Kwestia rejestracji wniosków, uwag mieszkańców w specjalnym zeszycie.

11. Omówienie propozycji zmian sposobu zarządzania stroną internetową
- obrany kierunek – większa aktywność;
- ustalenie odpowiedzialnym za aktualizację strony Roberta Ciszewskiego;
- pomysły, uwagi.

12. Omówienie propozycji zmiany wyklejenia ściany (witryny) wejściowej siedziby rady
- przedstawienie projektu graficznego;
- wycena ok 660 zł;
- ewentualna kwestia sponsoringu, w zamian zamieszczenia loga;
- uwagi, dyskusja.

13. Kwestia „Niebieskiej Skrzynki” przed siedzibą R.O. Okole
- szczegóły techniczne;
- częstotliwość sprawdzania „poczty”;
- reakcja.

14. Omówienie kwestii dyżurów funkcjonariuszy Policji oraz Straży Miejskiej w siedzibie Rady:
- zabieganie o większą aktywność (skierowanie informacji do służb o wznowieniu dyżurów);
- fizyczne wskazywanie niebezpiecznych, niespokojnych miejsc, zjawisk podczas dyżurów.

15. Uzgodnienie trybu korzystania z telefonu służbowego
- wniosek o przekazanie go do użytku Zastępcy Przewodniczącego R.O. Okole Annie Żelaśkiewicz,
- uchwała w w/w Sprawie, przyjęta jednomyślnie (uchwała nr 12),
- sporządzenie protokołu przekazania [załącznik nr 4].

16. Omówienie kwestii innych środków trwałych należących do R.O. Okole – komputer i drukarka, w najbliższym czasie zostaną zdane przez poprzedniego Przewodniczącego R.O. Okole.

17. Omówienie kwestii dyżurów Radnych Rady Miasta z okręgu obejmującego terytorium Okola:
- ustalenie osoby odpowiedzialnej za zmotywowanie - P. Jerzego Woźniaka.

18. Omówienie tematyki środków trwałych i zamiany sposobu zarządzania nimi:
- kwestia inwentaryzacji;
- kwestie wymagające wyjaśnienia (protkoły likwidacyjne dotyczące aparatu fotograficznego, starego aparatu telefonicznego,
brakujących stolików, wentylatora);
- ustalenie osoby, która będzie odpowiedzialna za spis inwentaryzacjny.

19. Przedstawienie przez Przewodniczącego propozycji banneru nad pomieszczeniem rady
- pomysł tablicy informacyjnej
- uwagi, dyskusja.

20. Omówienie wyposażenia siedziby rady w dwie flagi (Polski oraz miasta)

21. Omówienie propozcyji spotkań członków rady z „ciekawymi osobami”, urzędnikami itd.
- pomysły, propozycje,
- wrażenia z poprzednich tego typu wydarzeń,
- dyskusja nt. Ewentualnego miejsca spotkań.

22. Omówienie propozycji zmiany sposobu użytkowania i przeznaczenia piwnicy wchodzącej w skład pomieszczeń rady
- pomysł skorzytsania z programu 25/75,
- wnioski: temat wymaga przemyślenia i dalszej dyskusji.

23. Ustalenie trybu sprzątania siedziby rady
- doraźnie po dyżurach,
- skorzystanie z uprzejmości P. J. Woźniaka.

24. Kwestia sprzątania pomieszczeń obok bankomatu PKO.BP
- skierowanie uwag do banku.

25. Wolne wnioski i pytania:
- pomysł stworzenia mapki zepsutych oraz naprawianych chodników;
- zaproszenie na sesję Rady Miasta dnia 25 września 2013 r. [załącznik nr 5];
- kwestia pozyskania kolejnego budynku przez Muzeum Kanału Bydgoskiego;
- rozdanie członkom Rady kluczy do siedziby;
- wysłuchanie wniosku P. T. Izajasza o dofinansowanie publikacji nt. śluzy trapezowej pt. „Bydgoska Scylla i Charybda. Historia Unikatowej
Śluzy” w wysokości 500 zł [załącznik nr 6] - jednomyślne podjęcie uchwały o przekazaniu przez Radę kwoty 500 zł na w/w cel (uchwała
nr 13);
- omówienie kwestii nazewnictwa nowowybudowanej ulicy związanej z inwestycją „Budowy linii tramwajowej z centrum do dworca
kolejowego Bydgoszcz Główna” - przedłużenie ulicy Adama Naruszewicza [załącznik nr 7];
- omówienie skarg mieszkańców na sytuacje wokół sklepu monopolowego przy ul. Łokietka – przekazanie uwag służbom;
- zapoznanie się z propozycją stworzenia ogrodzonego wybiegu dla psów nad Kanałem Bydgoskim;
- przekazanie Skarbnikowi dokumentacji dotyczącej wydatków R.O. Okole od początku 2013 roku;
- kwestia budżetu pozostałego do wykorzystania do końca 2013 roku – temat wymagający dalszych przemyśleń oraz decyzji;
- zapowiedź podjęcia decyzji w sprawie planu budżetu R.O. Okole na 2014 rok;
- omówienie planów opublikowania zdjęć członków Rady (w Internecie oraz na siedzibie).

26. Zakończenie zebrania.


Emilia Foksińska
Sekretarz R.O. Okole


Propozycja porządku obrad na II posiedzenie Rady Okola

2013-10-09 23:48:42

Porządek zebrania w dn. 24.09.2013r.

1. Otwarcie spotkania.
2. Podpisanie lista obecności /stwierdzenie kworum w celu podejmowania Uchwał/.
3. Sprawdzenie i potwierdzenie danych tele-adresowych członków rady
4. Krótkie omówienie poprzedniej kadencji Rady Osiedla /Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej/.
5. Propozycja zmiany sposobu działania Rady Osiedla /ożywienie działania rady, dyskusje, komunikacja – internet – telefon/.
6. Powołanie roboczych zespołów problemowo-tematycznych.
7. Spotkanie Sekretarza i Skarbnika z poprzednikami.
8. Sekretarz Rady – sposób prowadzenia i przechowywania sprawozdań i podjętych uchwał /internet/.
9. Skarbnik Rady – sposób prowadzenia spraw związanych z finansami rady/internet/.
10. Grafiki dyżurów członków rady /księga wpisów – sposób przekazywania informacji/.
11. Propozycja zmiany sposobu zarządzania stroną internetową /strona aktywna/.
12. Propozycja zmiany dotyczącej wyklejenia ściany wejściowej do pomieszczeń rady /projekt sponsorzy- zdjęcia członków rady/.
13. Niebieska skrzynka przed siedzibą rady.
14. Dyżury Policji i Straży Miejskiej /aktywne/.
15. Telefon komórkowy Rady osiedla.
16. Komputer i drukarka Rady osiedla.
17. Dyzury Radnych w pomieszczeniach rady osiedla.
18. Zmiana sposobu zarządzania środkami trwałymi rady /inwentaryzacja/.
19. Baner nad pomieszczeniem rady/informacja o sposobie pracy rady/.
20. Flagi na budynku siedziby rady /polski miasta/.
21. Propozycja spotkań członków rady z ciekawymi ludźmi/urzędnicy/.
22. Propozycje zmiany sposobu użytkowania i przeznaczenia piwnicy rady.
23. Sprzątanie pomieszczeń rady.
24. Sprzątane pomieszczenia obok bankomatu.
25. Wolne wnioski i pytania.
26. Zakończenie spotkania.


Protokół z I posiedzenia Rady Osiedla Okole

2013-10-09 23:42:26

PROTOKÓŁ z I - inaguracyjnego posiedzenia Rady Osiedla Okole V kadencji
Bydgoszcz, 18 września 2013 r.

1. Otwarcie posiedzenia przez Janusza Czwojdę (Przewodniczącego Komisji Samorządności oraz Statutowo-Organizacyjnej Rady Miasta Bydgoszczy) o godz. 17:30, w sali 203 Ratusza.
- stwierdzenie obecności 14 z 15 członków Rady [załącznik nr 1];
- stwierdzenie kworum;
- przekazanie J. Czwojdzie oraz Grzegorzowi Szymczakowi (Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Bydgoszczy ds. kontaków z radami osiedli) pisemnego upoważnienia od nieobecnej Jolanty Jagódki (członka Rady Osiedla Okole) [załącznik nr 2];
- wypełnianie przez członków R.O. Okole listy danych teleadresowcych [załącznik nr 3];
- wystąpienie J. Czwojdy – omówienie ogólnych zasad dotyczących wyborów oraz działalności rad osiedli w Bydgoszczy m.in. na podstawie Statutu osiedla – jednostki pomocniczej miasta Bydgoszczy [załącznik nr 4 oraz załącznik nr 5];
- wystąpienie ustępującego Przewodniczącego Rady Osiedla Okole (IV kadencji) Andrzeja Adamskiego (podsumowanie, podziękowania, przekazanie uwag nowowybranej Radzie: zwrócenie uwagi na jakość chodników na terenie osiedla Okole, celowość dążenia do przeprowadzanie jednoczesnych wyborów do wszystkich rad osiedli Bydgoszczy, przedstawienie oraz złożenie na ręce przyszłego Przewodniczącego R.O. Okole pracy licencjackiej Emilii Foksińskiej pt. „Jednostki Pomocnicze Gminy na przykładzie Rady Osiedla Okole”, obronionej w czerwcu 2012 r. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy).

2. Wybory:
– przewodniczącego zebrania – J. Czwojda;
– sekretarza zebrania – E. Foksińska.

3. Zatwierdzenie porządku obrad zebrania zgodnie z proponowanym w zaproszeniu na zebranie [załącznik nr 6], (uchwała R.O. Okole
nr 1);

4. Wybory Komisji Skrutacyjnej w składzie:
- Piotr Górski - Przewodniczący K.S.
- Elżbieta Zalewska – Sekretarza K.S.
- Hanna Nowakowska - członek K.S. (uchwała R. O. Okole nr 2).

5. Wybory Przewodniczącego Rady Osiedla Okole
- zgłaszanie (się) kandydatów: Jan Dopierała, Anna Żelaśkiewicz, Jerzy Woźniak;
- przedstawienie swoich sylwetek przez kandydatów
- głosownie tajne
- ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną [załącznik nr 7]:
I. J. Dopierała – 10 głosów – wybrany Przewodniczący Rady Osiedla Okole,
II. J. Woźniak – 4 głosy,
III. A. Żelaśkiewicz – 0 głosów (uchwała R. O. Okole nr 3).

6. Podjęcie uchwały w sprawie liczby Zastępców Przewodniczącego R.O. Okole – 2 członków – przegłosowano jednomyślnie (uchwała
R. O. Okole nr 4).

7. Podjęcie uchwały w sp. liczby członków Zarządu R.O. Okole – 4 członków – przegłosowano jednomyślnie (uchwała R.O. Okole nr 5).

8. Podjęcie uchwały w sp. liczby członków Komisji Rewizyjnej – 3 członków – przegłosowano jednomyślnie (uchwała R. O. Okole nr 6).

9. Wybory Zastępców Przewodniczącego R.O. Okole
- zgłaszanie (się) kandydatów: A. Żelaśkiewicz, J. Woźniak, A. Śmietanowska, J. Krukiewicz;
- głosowanie tajne;
- ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną [załącznik nr 8]:
I. J. Woźniak – 10 głosów - jeden z wybranych Zastępców,
II. A. Żelaśkiewicz – 9 głosów - jeden z wybranych Zastępców,
III. J. Krukiewicz – 5 głosów,
IV. A. Śmietanowska – 3 głosy.

10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie liczby członków Zarządu R.O. Okole (po krótkiej dyskusji oraz wykładni prawa przez
J. Czwojdę) (uchwała nr 7).

11. Ponowne podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Zarządu R.O. Okole:
I. propozycja – wybór 1 członka – 4 głosy
II. propozycja – wybór 2 członków – 9 głosów (1 osoba wstrzymała się od głosu)
reasumując zdecydowano się na 2 członków (uchwała R.O. Okole nr 8).

12. Wybory członków Zarządu R.O. Okole
- zgłaszanie (się) kandydatów: A. Śmietanowska, J. Krukiewicz;
- głosowanie tajne;
- ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną
I. A. Śmietanowska – 12 głosów,
II. J. Krukiewicz – 12 głosów. [załącznik nr 9]

13. Powołanie Skarbnika R.O. Okole - I. Chmielewska – 13 głosów za, 1 przeciw.

14. Powołanie Sekretarza R.O. Okole – E. Foksińska – przegłosowano jednomyślnie.

15. Wybory członków Komisji Rewizyjnej
- zgłaszanie (się) kandydatów: J. Jagódka - pisemne upoważnienie [załącznik nr 2], W. Schmitd, A. Nawrot, E. Zalewska.

16. Głosowanie nad zmianą składu Komisji Skrutacyjnej (z powodów proceduralnych A. Śmietanowska w miejsce E. Zalewskiej) – przegłosowano jednomyślnie. (uchwała R.O. Okole nr 9)

17. Wybory członków Komisji Rewizyjnej
- głosowanie tajne,
- ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną:
I. W. Schmitd - 13 głosów - jeden z wybranych członków Komisji Rewizyjnej,
II. E. Zalewska – 11 głosów - jeden z wybranych członków Komisji Rewizyjnej,
III. A. Nawrot – 9 głosów - jeden z wybranych członków Komisji Rewizyjnej
IV. J. Jagódka – 6 głosów. [załącznik nr 10]

18. Zgłaszanie wniosków i uwag:
- minuta ciszy ku czci ofiar agresji opresji sowieckiej 17 września 1939 roku,
- wyznaczenie kolejnego zebrania R. O. Okole na dzień 24 września, godz. 18:00.

19. Zakończenie zebrania.


Emilia Foksińska
Sekretarza Zebrania


© okole.bydgoszcz.pl E-mail: radaosiedla@okole.bydgoszcz.pl